صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > امور دندانپزشكي  

 

كارشناس مربوطه:

سركار خانم دكتر قاسمي- دندانپزشك


معرفي واحد:

تاييد محل و نظارت بر مطب ها و درمانگاه هاي دندانپزشكي و مراكز حرف وابسته به دندانپزشكي

صدور گواهي فعاليت جهت دندانپزشكان

توزيع نيروهاي متخصص متعهد به درمان

 

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه

 

چك ليست بازديد از مراكز دندانپزشكي و حرف وابسته