صفحه اصلی > درمانگاههاي استان  

كارشناس نظارت بر درمانگاههاي استان خانم كميتي

 

رديف

نوع موسسه

نام

شهرستان

وابستگي

1

در مانگاه

شماره 1

همدان

تامين اجتماعي

2

شماره 2

همدان

تامين اجتماعي

3

معلم

همدان

خصوصي

4

فرهنگيان

همدان

آموزش و پرورش

5

شكري موحد

همدان

سپاه

6

امام حسن مجتبي

همدان

نيروي انتظامي

7

فارابي

همدان

نيروي انتظامي

8

وليعصر

همدان (ديزج)

خصوصي

9

مهديه (1)

همدان

خيريه

10

مهديه (2)

همدان

خيريه

11

كميته امداد امام خميني (ره)

همدان

كميته امداد امام خميني (ره)

12

كودكان بهروز طب

همدان

خصوصي

13

مهر

همدان

خصوصي

14

دندانپزشكي خانواده

همدان

خصوصي

15 دندانپزشكي رازي همدان خصوصي
16 دندانپزشكي سيب همدان خصوصي
17 دندانپزشكي تخت جمشيد همدان خصوصي
18 دندانپزشكي شهدا همدان خصوصي
19 دندانپزشكي ابن سينا همدان خصوصي

20

مهرگان

همدان

خصوصي

21

ايرانيان

همدان

خصوصي

22

دكتر قريب

همدان

خصوصي

23

فرهنگيان

ملاير

آموزش و پرورش

24

سپاه

ملاير

سپاه

25

فخريه

ملاير

دانشگاه

26

 تامين اجتماعي

نهاوند

تامين اجتماعي

27

شهدا

نهاوند

سپاه

28

 تامين اجتماعي

تويسركان

تامين اجتماعي

29

فرهنگيان

تويسركان

آموزش و پرورش

30

شهدا

تويسركان

سپاه

31

نيروي انتظامي

تويسركان

نيروي انتظامي

32

صاحب الزمان

كبودر آهنگ( شيرين سو)

خصوصي

1

جراحي محدود

الوند

همدان

خصوصي

2

مهديه

همدان

خيريه

3

لقمان

ملاير

خصوصي

1

كلينيك ويژه

امام خميني (ره)

همدان

دانشگاه

2

شيخ الرئيس

همدان

دانشگاه


مباشر همدان دانشگاه

3

تخصصي دانشكده دندانپزشكي شماره1

همدان

دانشگاه

4 تخصصي دانشكده دندانپزشكي شماره2 همدان دانشگاه