سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
منو اصلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا عباديان

وضعیت کنونی : استخدام رسمی دانشگاه

آخرین مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

مقطع تحصیلی قبلی : پزشک عمومی

در سال 1377 موفق به اخذ مدرك پزشكي عمومي گرديد و در سال 1392 دكتراي تخصصي بيهوشي را دريافت كرد.

رياست مركز بهداشت اسدآباد، رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان ملاير، معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي همدان ، معاونت اداره ي كل بيمه خدمات درماني استان همدان و معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي همدان از جمله سمت هايي است كه ايشان در طول سال هاي فعاليتش بر عهده داشته است.


 

بازگشت به صفحه اصلی