صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تغذيه بيمارستانها 

كارشناس مسئول: خانم معصومي

شرح وظايف:

نظارت بر دفاتر كار تغذيه

عضو تيم اعتبار بخشي ، براي اعتباربخشي واحد تغذيه بيمارستانها