صفحه اصلی > مديريت درمان > امور مامايي > آيين نامه ها و مقررات امور مامايي 

جهت دريافت آيين نامه ها و قوانين بخش مامايي و زايمان فايل هاي زير را دانلود نماييد:

1-     دستورالعمل پيشگيري از ترومبوآمبولي وريدي در بارداري و پي از زايمان

 

1-     دستور العمل كشوري مراقبت از بيماران قلبي در بارداري، زايمان و پس از زايمان

 

1-     ترياژ مامايي

دستورالعمل وي بك


 

نظام كشوري مراقبت مادري (جديد)

 

 


 

كتاب بخشنامه ها-نهايي

وزن گيري در بارداري

زايمان بي درد

زايمان طبيعي و روشهاي كاهش درد غير دارويي

زايمان سزارين

راهنماي كشوري مراقبت و درمان ايدز

راهنماي تغذيه مادر باردار و شيرده

استانداردهاي بخش زايمان LDR و سنتي

بيماري قلبي

فوريت هاي مامايي 

تكريم مادر باردار

استاندارد بخش بارداري پر خطر

استاندارد بخش پست پارتوم

الزام به برگزاري كلاس هاي آموزشي

بخش نامه مقيمي

بررسي دقيق سرردر بارداري

 پذيرش مادر باردار

 تحويل و تحول مادر در زايمان 

استاندارد بخش زايمان 

بخش نامه جلوگيري از ترومبوآمبولي

بررسي اسناد ترومبوآمبولي

بررسي واكسيناسيون در مادران مبتلا به ايدز

اضافه شدن آزمايش اس تی اچ

پيشگيري از ترومبوآمبولي

تعرفه و استاندارد برگزاري كلاسهاي آموزش زايمان  

تعريف سطوح خدمات مامايي

چسبندگي جفت

تعداد ماما و ماما مسئول

دستورالعمل اعتبار بخشي بخش زايمان

دوره هاي آموزشي الزامي ماماها

ده اقدام بيمارستانهاي دوستدار مادر

راهنماي ثبت مواليد در سامانه ايمان

راهنماي كشوري مادران مبتلا به مواد مخدر

شاخص هاي دوستدار مادر

شيوه نامه ارتقاء حضور متخصصين

شيوه نامه استاد معين

غربالگري ديابت در بارداري

غربالگري زودرس ناهنجاري هاي مامايي

استفاده از فاكتور 7 در خونريزي هاي مامايي

فرم عوارض شديد بارداري

مادران پر خطر

مادران وابسته به مواد مخدر

راهنماي كشوري خدمات مامايي

مشاوره تخصصي مادر باردار