صفحه اصلی > مديريت درمان > تحول نظام سلامت  

جهت طرح سوالات و دريافت پاسخ از دبيرخانه تحول نظام سلامت با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور بيمارستان سوالات خود را در اتاق گفتگومطرح نماييد

پاسخ به سوالات متداول طرح تحول سلامت :

 

ابلاغيه هاي طرح تحول نظام سلامت فايل هاي زير را دانلود نماييد :

فرمت تعهد نامه های طرح تحول 

نقشه پيشنهادي بخش زايمان بيمارستان فاطميه بر اساس LDRP

فرم گزارش عملكرد مالي بسته ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت سرپايي

جداول تنظيم اسناد مالي بازتوزيع كلاس هاي آمادگي زايمان  

كلاسهاي آمادگي زايمان  

فرم اطلاعات عملكرد

اسلايد هاي ارائه گزارش 6 ماهه طرح تحول سلامت

شيوه نامه اجرايي بسته نظارتي

كاهش فرانشيز به واسطه اجراي ارزش نسبي خدمات سلامت در بخش سرپايي

ابلاغ كتاب ارزش هاي خدمات سلامت 1393

عملكرد پزشكان مقيم

ثبت اطلاعات در سامانه تحول سلامت

حداقل داده هاي ضروري HIS

دستورالعمل مستندسازي پرونده هاي پزشكي ، راهنماي مستند سازي

مستند سازي پرونده هاي پزشكي 

پرداخت كارانه طرح تحول سلامت به كاركنان غير پزشك

دستورالعمل رسيدگي به اسناد پزشكي طرح تحول نظام سلامت   

توزيع اعتبارات مرحله سوم طرح تحول سلامت  

تنظيم اسناد هزينه طرح تحول سلامت

نحوه فعاليت پزشكان متخصص در برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم  

فرمت قرارداد خدمات آزمايشگاه

اجلاس معاونين درمان، روسا و مديران بيمارستانهاي سراسر كشور 25 و 26 مرداد 

پيرو بخشنامه طرح تحول سلامت - ترويج زايمان طبيعي

ثبت اطلاعات عملكرد بيمارستانها  

راهكارهاي اجرايي برنامه هاي تحول سلامت

ثبت اطلاعات عملكرد بيمارستانها در خصوص طرح تحول نظام سلامت

كتاب استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي بخش هاي زايمان به منظور بهينه سازي فضاي فيزيكي اتاق هاي زايمان

ارسال مشخصات مراكز داراي اولويت بهينه سازي فضاي فيزيكي اتاق هاي زايمان

 تهيه اسناد مالي شبكه هاي بهداشتي درماني در خصوص طرح تحول نظام سلامت

تهيه اسناد مالي مراكز آموزشي درماني در خصوص طرح تحول نظام سلامت

تعهد نامه هاي طرح تحول نظام سلامت

دستورالعمل جمع بندي و خلاصه شده برنامه هاي ماندگاري، مقيمي و ارتقاء كيفيت ويزيت

بازتوزيع اعتبارات برنامه هاي تحول نظام سلامت

دستورالعمل كار دانشجويان پرستاري

روش اجرايي برنامه ارتقاء كيفيت ويزيت

نحوه فعاليت پزشكان دربرنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم

چك ليست پايش و نظارت شبكه هاي بهداشت و درمان در خصوص برنامه تحول نظام سلامت

چك ليست پايش و نظارت مراكز آموزشي درماني و بيمارستانها در خصوص برنامه تحول نظام سلامت

تفاهم نامه بين وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و وزارت رفاه

چك ليست پايش برنامه ترويج زايمان طبيعي

دستورالعمل ارزيابي وضعيت تغذيه بيمارستانها

متخصص مقيم  اوژانس و مديريت فرايند بخش اورژانس

برنامه ارتقاء‌كيفيت ويزيت

پرداخت كارانه پزشكان و پرسنل

برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان

دستورالعمل شماره 12

برنامه ترويج زايمان طبيعي

دستورالعمل شماره 11

پرداخت هزينه هاي مرتبط با اجراي برنامه هاي طرح تحول سلامت

شهر هاي مشمول برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان

نظر سنجي برنامه هاي طرح تحول سلامت

دستورالعمل شماره 10

دستورالعمل شماره 9

دستورالعمل شماره 8

دستورالعمل شماره7

اسلايدهاي آموزشي برنامه

برنامه زمانبندي اجراي برنامه ها ي تحول سلامت

word دستورالعمل طرح تحول نظام سلامت فايل

دستورالعمل شماره 6

دستورالعمل شماره 5

دستورالعمل شماره 4

پاسخگويي مناسب به پيشنهادات ، سوالات و انتقادات برنامه تحول نظام سلامت

دستورالعمل طرح تحول نظام سلامت

   دانلود : وظایف دانشگاه           حجم فایل 134 KB
   دانلود : توضیحات برنامه           حجم فایل 40 KB
   دانلود : دستورالعمل تحول نظام سلامت           حجم فایل 1998 KB