صفحه اصلی > مديريت درمان > تحول نظام سلامت  > برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور 

در حال حاضر در حدود 270 شهر محروم کشور نزدیک به 2200 متخصص در حال فعالیت میباشند که از شرایط کاری خود و حقوق دریافتی نارضایتی دارند و تمایل به ادامه فعالیت در این گونه مناطق را ندارند و مردم این کشورها نیز جهت دریافت خدمات به مناطق دیگر جابهجا می‌شوند. این وضعیت موجبات سختي و مشقت براي مردم را فراهم مي‌كند كه مي‌بايست از خانه و محل سكونت خود فاصله گرفته و براي درمان به شهرستان ديگري مراجعه كنند.

از طریق عملیاتی شدن این برنامه:

·         پرداختیهای تشویقی زمینه ماندگاری پزشکان در این مناطق را فراهم نماید.

·         کمبود حدود 1800 پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم به تدریج برطرف میگردد.

·         دسترسی مردم به پزشکان در مناطق محروم افزایش یافته و زمینه بهرهمندی مردم در نزدیکترین فاصله به مکان زندگی‌شان فراهم میگردد.

این برنامه به میزان 1 درصد از پرداخت مستقیم از جیب مردم را کاهش خواهد داد.