صفحه اصلی > مديريت درمان > تحول نظام سلامت  > ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی 

وضعیت خدمات رسانی غیرپزشکی در بیمارستان‌های دولتی کشور در حال حاضر دچار کمبودهای جدی است. فرسودگی شدید ساختمان، تخت، تشک، کمد، میز، سرویش بهداشتی، تاسیسات (سیستم سرمایش و گرمایش)، پایین بودن کیفیت غذا و کمبود نیروی انسانی پرستار و کمک پرستار و انجام خدمات مورد نیاز توسط همراه بیماران از مشکلات مهم این بیمارستان‌ها محسوب می‌گردد. با اجرای این برنامه:

·         هتلینگ بیمارستانهای دولتی به طور کامل بازسازی و نوسازی خواهد شد. به طوری که تمامی بیمارستانها تا مهرماه سال جاری به حداقل استاندارد (سه ستاره) خواهند رسید.

·         کیفیت بهداشت، تغذیه و خدمات غیرپزشکی بهبهود خواهد یافت.

·         تعداد نیروی انسانی پرستاری و کمک پرستار به استانداردهای کشوری نزدیک خواهد شد و امور مرتبط با بیماران توسط کادر شاغل در بیمارستان صورت خواهد گرفت.

·         در مجموع رضایمندی مردم از بیمارستانهای دولتی هدف این برنامه است.

این برنامه به میزان 1/25 در صد از پرداخت مستقیم از جیب مردم ( ) را کاهش خواهد داد.