صفحه اصلی > مديريت درمان > تحول نظام سلامت  > برنامه ترویج زايمان طبيعي 

در حال حاضر، ایران با داشتن دومین میزان سزارین در جهان با نسبت 54% وضعیت نامطلوبی از این حیث دارا است. این برنامه در جهت ترویج زایمان طبیعی و سیاستهای جدید جمعیتی دستوراردهای ذیل را خواهد داشت:

·         کاهش سزارین به میزان 10% در کشور.

·         کاهش عوارض سزارین برای مادر و نوزاد.

·         ترغیب زایمان طبیعی با گسترش زایمان بی درد.

·         رایگان شدن هزینه زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی.

·         بازسازی بلوکهای زایمان با ایجاد فضاهای اختصاصی برای خوشایندسازی محیط زایمان طبیعی.

افزایش تعداد موالید.