صفحه اصلی > مديريت درمان > تحول نظام سلامت  > پاسخ به سوالات متداول4  

   
   
باتوجه به اینکه بیماربستری در بیمارستان در هر صورت تحت نظر وبا مسئولیت پزشکان متخصص مقیم یا انکال می باشد چکونه یک ماما می تواند با مسئولیت شخصی  زایمان طبیعی انجام داده ومطابق بند 4 دستوالعمل بازتوزیع زایمان طبیعی از مزایا آن منتفع گردد وچرا علارغم داشتن مسئولیت پزشک آنکال ایشان از مزایای زایمان طبیعی منتفع نمی شود ؟ بازتوزيع مطابق با دستور العمل انجام مي شود. بند 4 در مواردي است كه  بیمارستان متخصصزنان   ندارد مانند برخی بیمارستان ها در مناطق محروم. در موااردي كه كنترل كليه مراحل ليبر و زايمان توسط پزشك انجام مي شود بازتوزيع مطابق بند 1 و 2 و درمواردي كه كنترل مراحل زايمان توسط ماما و با مسئوليت مشترك انجام مي وشد مطابق بند 3 مي باشد.
درشيوه نامه پرداخت به پزشكان عمومي درشهرستانهاي گروه(ج)و(د)پزشكان شاغل دراورژانس چرا ديده نشده است؟ از آنجا كه تعرفه ويزيت پزشك عمومي در سال جاري رشدي در حدود 51% نموده است و از سوي ديگر در قالب برنامه ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي دانشگاهي مابه التفاوت تا قيمت تمام شده از محل منابع مربوطه پرداخت مي گردد و به اين ترتيب رشدي معادل 100 درصد در اين  بخش صورت مي گيرد و در حال حاضر ميانگين كارانه به دليل بيمار پذيري بالا در شهرهاي ج و د از ميانگين كشوري بالاتر مي باشد، لذا نیازی به پرداخت ثابت جهت ماندگاری پزشکان در اينگونه شهرها وجود ندارد.
در خصوص پزشکان ضریب کا که قبلا مشغول به خدمت در مرکز درمانی بوده اند و نسبت به تامین تجهیزات سرمایه ای در مطب اقدام نموده اند، در برنامه ماندگاری پزشکان چگونه هزینه کرد مطب ایشان در نظر گرفته می شود؟ در صورتي كه پزشكان مشمول طرح نيروي انساني و ضریب کا قبلاً پروانه مطب دريافت نموده‌اند و با شروع اين برنامه تمايل به انتقال مطب خود به كلينيك ويژه بيمارستان دارند؛ در صورت درخواست پزشك و نياز دانشگاه، مي‌توان مجوز استقرار تجهیزات و ملزومات تخصصی مطب پزشك مربوطه را در کلینیک‌های تخصصی و درمانگاه‌های بیمارستان‌های آن دانشگاه/دانشکده، صادر نمود. در چنين مواردي تعرفه خدمات مربوطه، مطابق دستورالعمل حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق كمتر توسعه يافته محاسبه مي‌شود و سهم پرداختي به اين دسته از پزشكان، توسط هيات عالي نظارت دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان‌ها در دانشگاه، تعيين مي‌گردد. در صورتی که پزشک دارای مطب تمایلی به تعطیلی مطب خود نداشته باشد، الزامی برای ورود به برنامه ماندگاری ندارد و نمی تواند از مزایای طرح استفاده نماید؛ مگر تعهدنامه انتقال مطب به کلینیک ویژه دانشگاه را از ابتدای آذرماه امضا نماید.
ایا متخصصین مطب دار درمناطق ج و د به کلی از برتامه ماندگاری محرومند یادرصورت انکالی بیش از 7روزاز پرداخت عملکردی 2kبرخوردارند؟ كليه پزشكاني كه مطب فعال دارند، در صورت تمايل به استفاده از مزاياي طرح حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم(بخش ثابت و عملكردي) و برنامه ارتقاي کیفیت خدمات ویزیت، در صورت سپردن تعهد كتبي مبني بر اينكه حداكثر از ابتداي آذرماه سال‌جاري مطب خود را به كلينيك ويژه تابعه دانشگاه منتقل خواهند نمود؛ مي‌توانند از زمان امضاي تعهدنامه مذكور، از مزاياي اين طرح‌ها استفاده نمايند. در صورت سپردن تعهد کتبی، در شهرهای ج و د، پزشکان به عنوان مشمول شناخته شده و به ترتیب 2.5 و 2 کا به آنان قابل پرداخت خواهد بود (پس از ثبت نام این دسته از پزشکان در پرتابل برنامه ماندگاری در سایت تحول). پزشکان مطب دار مشمول برنامه حق هیچ گونه فعالیت انتفاعی درمانی خارج از حوزه دانشگاه به استثنای مطب را ندارند و در صورت درخواست دانشگاه جهت انجام همکاری با برنامه آنکالی مکلف به حداقل 7 شب آنکالی خواهند بود. حق الزحمه آنکالی پزشکان در شهرهای ج و د کمافی السابق از منابع دانشگاه تامین و پرداخت می گردد.

در شهرهای گروه الف مبلغ ماندگاری رشته رادیولوژی که جزء پاراکلینیک نیامده چند است؟

2-آیا این مبلغ ماندگاری در شهرهای گروه الف و ب که از محل برنامه پرداخت می شود جدا از حق آنکالی قبلی می باشد؟(پرداخت مبلغ ماندگاری و حق آنکالی باهم)

1- در شهرهای الف، مبلغ ثابت به ازای هر 24 ساعت حضور فیزیکی در سطح شهر در قالب آنکالی سه میلیون ریال می باشد.

2- خیر. حق آنکالی جداگانه ای جدای از برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان قابل پرداخت نمی باشد.
پرداخت عملکردی 2تا3 برابری تعرفه (ص22)در صورتحساب بیماران چگونه عمل شود. آیا این تعرفه لازم است در ستون تعرفه یا قیمت نوشته شود و سپس در ستون یارانه دولت آورده شود یا مستقیماً در ستون یارانه ثبت شود؟ بازتوزیع آن بین پزشکان و پرسنل مثل بازتوزیع سایر تعرفه ها (2کا ، مناطق محروم) خواهد بود؟

بخش عملکردی برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان الزاماً می بایست در صورتحساب درج گردد. این ستون جدید با عنوان تشویقی ماندگاری پزشک درج می گردد. این ستون شامل مابه التفاوت تعرفه پایه، کای هیات علمی و تعرفه ترجیحی مناطق محروم با ضرایب تعیین شده در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان خواهد بود.

بازتوزیع این ستون در نامه شماره 6157/400د مورخ 11/4/1393 ابلاغ گردیده است

در شهرهای گروه الف وب در چه صورت پزشکان می توانند از بسته های ماندگاری ومقیمی اسفتاده کنند به عبارتی آیا می توانند در صورت استفاده از بسته ماندگاری در یک شهر  از بسته مقیمی در شهر دیگر وبا تفاوت زمانی استفاده کنند.

1- تنها در صورتی که منظور از فاصله زمانی، روزهایی باشد که پزشک مربوطه ماندگار در سطح شهر دیگری نباشد و شهر مشمول ماندگاری تک متخصص نباشد، می تواند در روزهای غیرمشمول ماندگاری، در سایر شهرها به عنوان پزشک مقیم فعالیت نماید. در صورت تعدد پزشک در یک رشته تخصصی، برای روزهای غیر مشمول ماندگاری (که ملزم به آنکالی نمی باشد) می تواند به عنوان پزشک مقیم در شهر دیگر  یا دانشگاه دیگر فعالیت نماید.

در صورت تک متخصص بودن، حداکثر می تواند 7 شب به عنوان پزشک مقیم در شهر دیگری فعالیت نماید.