صفحه اصلی > چارت سازماني 


دكتر محمد رضا عباديان
معاون درمان

 

دكتر علي گودرزي
مدير اداره نظارت بر درمان

پرويز نيكشمار
كارشناس نظارت بر پزشكان متخصص

دکتر محمد کریمی
كارشناس رسيدگي به شكايات

اعظم عليشيرزاده
كارشناس مسئول امور مامايي


فيروزه گودرزي
كارشناس امور مامايي


داود بختياري
كارشناس مسئول اعتباربخشي

مريم سرایی
كارشناس نظارت بر مراكز توانبخشي

دكتر روناك قاسمي
کارشناس دندانپزشکی
كارشناس نظارت بر امور دندانپزشكي


فرح عابري منصور
كارشناس صدور پروانه ها

ناهيد باخدا
کارشناس صدور پروانه ها

دكتر نفيسه فتوت
كارشناس نظارت بر مطب پزشكان عمومي

ت رجبلو
کارشناس نظارت بر مراکز متادون تراپی

سوده ترابیان
کارشناس تغذیه
كارشناس نظارت بر دفاتر كار تغذيه

محمد احمدي آذين
كارشناس نظارت بر مراكز راديولوژي


مهندس حيدري
كارشناس نظارت بر بهداشت محيط بيمارستانها

 


فاطمه شيراني
مسئول دفتر امور پرستاري

لعيا بيات
کارشناس دفتر پرستاری
كارشناس دفتر پرستاري

خاطره صالح خو
کارشناس دفتر پرستاری
كارشناس دفتر پرستاري

فرشته زارعي
كارشناس دفتر پرستاري


اکرم انوریان
کارشناس دفتر پرستاری
کارشناس

بهناز بیگلرخانی
کارشناس دفتر پرستاری
کارشناس

 

دکتر حسن داوری
مدیر درمان

ابراهيم دانشيار
مسئول آزمايشگاه رفرانس

سيما توکلی
كارشناس آزمايشگاه

دکتر عاطفه توانا
مسئول مركز ديابت

صغري کوثری
كارشناس مركز ديابت


سارا مرتضایی
كارشناس مسئول بيماران خاص


زهره موسي رضايي
كارشناس بازتوزيع درآمدها


مهين دخت توكلي
مسئول كميسيون پزشكي

رمضان شمس والا
مسئول امور عمومي و اقتصاد درمان

فاطمه قائمي
كارشناس حوادث ترافیکی


الهه سوري
کارشناس امور درمان
كارشناس امور درمان

نگار عقیقی
كارشناس امور درمان

سميه رحیم بخش
كارشناس آمار


دكتر اكبر غياث
مسئول دبير خانه تحول سامت

دکتر جباری
مسئول اورژانس بیمارستان
كارشناس اورژانسهاي بيمارستاني

عفت بهاري
كارشناس مددكاري

زهرا کرمی
مسئول اقتصاد درمان

شهلا جعفري
كارشناس اقتصاد درمان

 


مهندس بهروز مراد حاصل
مدیر تجهیزات پزشکی


مهندس فریبا اسماعیلی محمدی
کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس بهاره آزادیان
کارشناس تجهیزات پزشکی