صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد رسيدگي به شكايات  

كارشناس مربوطه:

جناب آقای علی اکبر شاهمرادی 

 

 

شرح وظايف كارشناس رسيدگي به شكايات

1-دريافت شکايات کتبي ارسالي از دفتر معاونت درمان

2-    بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

3-    ارائه گزارش پيرامون موضوع شکوائيه به افراد ذيربط

4-    بررسي شکايات واصله و ارائه راه حلهاي موجود قانوني به ارباب رجوع

5-    ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر ( نظير نظام پزشکي و ... ) مي باشد.

6-    مراجعه به مراکز درماني در رابطه با شکايات ارباب رجوع و تهيه گزارش

7-    ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط

8-    پاسخ به استعلام واحدهاي ديگر دانشگاه در رابطه با شکايات

9-    شرکت در جلسات مرابط با شکايات درماني

10- همکاري با مجموعه هاي مرتبط با خطاهاي پزشکي

11- رسيدگي و ارجاع نامه هاي مردمي به مقام معظم رهبري – رياست جمهور – امور مجلس و وزارت بهداشت

12- تشکيل جلسات بررسي خطاهاي پزشکي

13- تهيه گزارش عملکرد واحد رسيدگي به شکايات

14- انجام ساير امور محوله بنا به درخواست مقام مافوق در محدوديت هاي سازماني

15نظارت بر واحدهاي رسيدگي به شكا يات كليه واحدهاي درماني دانشگاه و شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي تحت پوشش

رسيدگي به شكايات بيمارستاني
شکايت از بيمارستانها يا به عنوان رياست دانشگاه نوشته شده و سپس به معاونت درمان ارجاع مي شود و يا مستقيماً به معاونت درمان نوشته مي شود و از طريق معاون درمان به مدير اداره نظارت و ارزشيابي مؤسسات ارجاع شده و توسط ايشان به کارشناس رسيدگي به شکايات ارجاع مي شود.در صورتي که شکايت از بيمارستان خصوصي باشد موضوع شکوائيه به سازمان نظام پزشکي اعلام و از شاکي خواسته مي شود که از طريق اين سازمان پيگيري نمايد.اگر شکايت از بيمارستانهاي دولتي باشد ضمن انجام مکاتبه و انعکاس شکايت به بيمارستان مربوطه پاسخ بيمارستان به همراه مدارک پزشکي پرونده
شاکي درخواست مي گردد و پس از وصول توسط کارشناس رسيدگي به شکايات مورد بررسي قرار مي گيرد و جوابيه لازم تهيه و زير نظر مديريت اداره نظارت به شاکي و ارگانهاي مربوطه با امضاي معاون درمان اعلام مي گردد.در صورتيکه پرسنل
بيمارستان (کادر درماني) متخلف تشخيص داده شوند مراتب جهت بررسي و بحث و تبادل نظر به کميته بررسي خطاهاي پزشکي ارجاع مي شود و تصميمات اخذ شده از طريق مديريت اداره نظارت به واحد بررسي شکايات جهت انجام مکاتبات لازم به منظور برخورد قانوني اعلام مي گردد.
تذکر کتبي به بيمارستان ، پزشک و يا پرستار از طريق رياست دانشگاه صورت گرفته وبه دانشکده پزشکي و سازمان نظام پزشکي نيز اعلام مي گردد.

تلفن رسیدگی به شکایات معاونت درمان  08132515592


   دانلود : دستورالعمل رسيدگي به شكايات           حجم فایل 62 KB
   دانلود : فرم عملكرد رسيدگي به شكايات           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم شماره٣           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرم شماره٢           حجم فایل 52 KB
   دانلود : فرم امار رسيدگي به شكايات           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرم رسيدگي به شكايات           حجم فایل 50 KB