صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > نظارت بر درمان > شرايط و ويژگي هاي مطب هاي پزشكي  

مطب : مطب به محلي اطلاق مي گردد كه پزشك داراي پروانه تاسيس مطب در آن به تشخيص بيماري و ارايه درمان اشتغال دارد دراين محل بيماران خدمات سرپايي تشخيصي و درماني را دريافت كرده و در صورت نياز به تحت نظر يا بستري بودن به درمانگاه و يا بيمارستان ارجاع مي شوند.فروش و تحويل هر گونه دارو ،ملزومات و تجهيزات پزشكي در مطب ممنوع مي باشد .در مطب هايي كه تزريقات ،پانسمان جراحي هاي سرپايي يا معاينات زنانگي به عمل مي آيد واكسيناسيون   كليه افرادي كه به نحوي با بيمار يا وسايل و تجهيزات پزشكي ارتباط دارند بر عليه بيماري هپاتيت B الزامي است و حفظ سوابق واكسيناسيون يا مصونيت جهت ارائه به بازرسين ضروري مي باشد .


شرايط فيزيكي مطب

هر مطب پزشكي بايد حداقل داراي يك اتاق معاينه با فضاي مناسب و يك سالن انتظار با مساحت مناسب و سرويس هاي كامل بهداشتي منطبق باشرايط منطقه اي و نظر  دانشگاه علوم پزشكي همدان باشد .

*هر مطب داراي مجوزتزريقات و پانسمان مي تواند علاوه بر اتاق هاي فوق يك اتاق با حداكثر دو تخت جهت ارائه خدمات تزريقات دارو سرم و انجام پانسمان تخصيص دهد .

*وجود يك اتاق مجزابراي ساير خدمات پزشكي نظير ثبت نوار قلبي گچ گيري و اقدامات حياتي اورژانس نظير نظيرCPR (با رعايت جدا و محفوظ بودن بيماران ) اختياري است ولي هر گونه افزايش اتاقها و تجهيزات كه مطب را تبديل به موسسه درماني نمايد ممنوع مي باشد .

*معاينه بيماران بطور همزمان مجاز نمي باشد و محل معاينه بيماران بايد از محل انتظار كاملا جدا باشد .

*پوشش ديوار ها و سقف بايد سالم صاف بدون درز شكاف و تميز باشد  .

*نصب دستشويي همراه با مايع صابون در واحد تزريقات ضروري مي باشد

*ديوار محل نصب دستشويي بطور مناسب كاشيكاري گردد و ديوار توالت قابل شستشوي روزانه باشد ( ديوار توالت حتي الامكان تا ارتفاع 1.8 متر از كف با كاشي ، سراميك يا سنگ پوشيده شده باشد )

*كاسه سنگ توالت و دستشويي ها از جنس سراميك يا چيني سالم و بدون شكستگي يا ترك خوردگي بوده و مجهز به شير گلوباشد

*مطب بايد داراي انشعاب آب لوله كشي بهداشتي باشد

*فاضلاب مطب بايد به روش بهداشتي جمع آوري و دفع گردد

* تمهيدات لازم براي جلو گيري از وجود ،ورود ،نشو و نماي حشرات در مطب بعمل آيد

* رعايت اصول فني و نكات ايمني در كليه قسمت هاي ساختمان ضروري مي باشد

*در جه حرارت اطاق ها هال و راهرو ها بر حسب فصول مختلف سال متعادل باشد و حتي الامكان از تهويه مناسب و نور كافي برخوردار باشد


شرايط بهداشتي مطب

وجود مواد پاك كننده مايع در دستشويي براي بيماران و مواد ضد عفوني كننده مناسب جهت سطوح و تجهيزات در مطب الزامي است

*تفكيك زباله هاي خطرناك (وسايل عفوني ،سرسوزن تيغ بيستوري و ساير وسايل برنده ،مواد آلوده به انساج و خون و سرم )از زباله هاي عادي ضروري است و بايد در كيسه هاي مقاوم زباله قرار گرفته و بطريق بهداشتي دفع شوند

*تيغ هاي جراحي و سر سوزنهاي مصرف شده بايد در ظروف مقاوم و ايمن (safety box ) جمع آوري ودفع گردند .

*وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و داراي كيسه زباله مقاوم در مطب الزامي است .

*كليه تختهاي قابل استفاده براي بيماران داراي ملحفه تميز و سالم . يا پوشش كاغذي مناسب پوشيده باشند

ابزار مورد مصرف در مطب كه نياز به گند زدايي (disinfection)و يا سترون كردن (sterilization) دارد بايد بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف گندزدايي يا سترون گردد .

*كليه قسمتهاي مطب بطور نظافت و در موارد ضروري محلهاي آلوده با يكي از مواد گند زدا ، گند زدايي (ضدعفوني) گردد.


تجهيزات مطب

مطب داراي  واحد تزريقات و پانسمان ،علاوه بر داروهاي اورژانس بايد مجهز به كپسول اكسيژن ،وسايل تزريقات و پانسمان و تخت و فضاي مربوطه باشد .

*در مطب هايي كه جراحي هاي سرپايي و يا معينات زنانگي بعمل مي آيد ،وجود دستگاه فور يا اتوكلاو جهت استريليزاسيون وسايل و ابزار جراحي و معاينه الزامي است .

*بكارگيري فناوري و استفاده از تجهيزاتي ه كاربرد آنها نياز به اخذ پروانه فعاليت خاص دارند در مطب ممنوع است نظير وسايل پرتو پزشكي ،پزشكي هسته اي ،راديوتراپي ،توانبخشي ،اپي ليزر(ليزر پوست ) و ليزيك (ليزر چشم)

*روشها و وسايل نشخيصي درماني نظير دستگاه هاي دانسيتومتري ،سونيكيد ليزركرايوكوتر، الكتروليز، هيدرودرمي ،الكتروآكوپانكچر، چراغ مادون قرمز با رعايت مقررات و ضوابطي كه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در هر مورد تدوين كرده است در مطب قابل استفاده و بهره برداي است .


اطلاع رساني و ثبت اطلاعات مطب

طلاع رساني مفيد جهت ايجاد سهولت دسترسي مردم به خدمات تشخيصي مورد نياز زير نظر سازمان نظام پزشكي هر منطقه قابل انجام است.

*هر گونه تبليغات انفرادي در رسانه ها و جرايد كشور و يا تبليغ درمان ها ي پزشكي (نظير تبليغ ترك اعتياد ) به منزله تبليغات تجاري و مجهول محسوب گشته و منع قانوني دارد.

*بايگاني مدارك پرشكي و نگهداري سوابق پزشكي بيماران در مطب ضروري و قابل دسترس باشد .

*گزارش دهي بيماريهاي اعلام شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اجباري مي باشد


شرايط تابلو و سرنسخه

تابلو مطب پزشکان بايد ساده باشد و اندازه آن از 50*70 سانتي متر تجاوز نکند .

پزشک و دندانپزشک براي راهنمايي بيماران مي توانند فقط دو تابلو يکي در مد خل مطب و ديگري در داخل کوچه و يا خيابان و يا محل مناسبي نزديک نصب کنند

پزشکان در تابلو نمي توانند خود را معالج بيماري خاصي معرفي کنند

پزشکان و يادندانپزشکان عمومي مي توانند حداکثر سه رشته طبابت را در تابلوي خود قيد نمايند.

 


سرنسخه و کارت ويزيت

پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه نمي توانند خود را معالج بيماري خاصي معرفي نمايند.ذکر محل اخذ تخصص در سر نسخه و کارت ويزيت در صورتيکه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد بلا مانع است . پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه مي توانند حداکثر سه رشته طبابت را در مورد سر نسخه خود قيد نمايند و يا به ذکر عنوان پزشک يا دندانپزشک عمومي اکتفاء نمايند . هر پزشک يا دندانپزشک مي تواند رشته هاي تخصصي خود را که موفق به اخذ آن شده اند در سر نسخه و کارت ويزيت قيد نمايد . هر پزشک بايد مستقلا براي خود سر نسخه داشته باشد  .هيچ پزشکي نمي توانند از سرنسخه پزشکان فوت شده يا پزشکانيکه محل خدمت يا مطب آنان از محلي به محل ديگر منتقل شده است استفاده نمايند 


آگهي و تبليغات

پزشکان و دندانپزشکان در امور حرفه اي فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار مجاز به درج آگهي در روزنامه يا مجلات مي باشند.پزشکان و دندانپزشکان در درج آگهي فقط مي توانند نام ونام خانوادگي ،تخصص ،نشاني و شماره تلفن مطب خود را ذکر نمايند.پزشکان در آگهي روزنامه و مجلات نمي توانند خود را معالج بيماري خاصي معرفي کنند