صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > نظارت بر درمان > نظارت بر بیمارستانها در ساعات غیر اداری  

در ساعات غیر اداری کارشناسان اداره نظارت به همراه کارشناسان دفتر امور پرستاری بر اساس برنامه تعیین شده توسط مدیر اداره نظارت و مدیر پرستاری و تایید معاون درمان به بیمارستانها مراجعه می کنند ،بازدید ها با فرم TC-FO-52  انجام می شود این فرم شامل محورهای نظافت و بهداشت عمومي، نظافت و بهداشت عمومي، پرستاري، ترياژ، اورژانس و CPR می باشد. پس از نظارت ،گزارش بازدید به مدیر اداره نظارت بر درمان و معاون درمان ارسال شده و پس از تایید ایشان گزارش به همراه پیشنهادات و انتقادات به بیمارستانها ارسال می شود  و پس از پایان دوره بیمارستانها رتبه بندی شده و رتبه بیمارستانها با نامه معاون درمان به بیمارستانها و ریاست دانشگاه ارسال می شود .

   دانلود : چکلیست بازدید بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی در ساعات غیر اداری           حجم فایل 258 KB