صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی 

مسئول امور مامايي: سركار خانم عليشيرزاد

كارشناس امور مامايي: سركار خانم گودرزي

تماس: 32531290

طبقه دوم معاونت درمان-اتاق 208

شرح وظايف مامايي

ماما به شخصي اطلاق مي شود که تحصيلات مامايي را در حد کارشناسي و کارشناسي ارشد برابر مقررات در مراکز آموزش داخلي و خارجي به پايان رسانيده و موفق به اخذ پروانه رسمي مامايي از مقامات صلاحيت دار مربوطه شده باشد. او بايد قادر به نظارت مراقبت و توصيه به زنان در طي دوران حاملگي، زايمان و دوران بعد از زايمان، هدايت زايمانها به مسئوليت خود و مراقبت از نوزاد و شيرخوار و کودک زير شش سال باشد. اين مراقبت شامل پيشگيري، کشف حالات غير طبيعي در مادر و کودک فراهم ساختن کمکهاي پزشکي و اجراي اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکي ميباشد.او وظيفه مهمي در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها براي زنان بلکه براي خانواده وجامعه دارد. کار ماما بايد شامل آموزش دوران بارداري، آماده کردن والدين براي پذيرش وظايف پدري و مادري بوده و به تنظيم خانواده و مراقبتهاي کودک و بعضي از موارد بيماريهاي زنان گسترش يابد او ميتواند در بيمارستانها،  درمانگاهها، واحد هاي بهداشتي، منازل ( مشاور مامايي و زايمان در منزل) و هر شکل ديگري از ارائه خدمات مامايي کارکند.
با عنايت به تعريف فوق، ماما موظف است در حيطه شرح و وظايف ذيل در جايگاه خود انجام وظيفه نمايد.

تبصره: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي مجاز است بنا به نياز سيستم شبکه و واحدهاي تبعه زير نظر مديريت شبکه و متخصصين زنان و مامائي و کارشناسان مامائي پروانه دار از وجود کاردانهاي مامائي استفاده خدمتي مورد نياز را به عمل آورد

منشور حقوق بيمار در بخش زايمان و ليبر

تعريف بيمارستانهاي دوستدار مادر

تعريف زايمان فيزيولوژيك

شرح وظايف دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان

شرح وظايف ماما در دوران غير بارداري

شرح وظايف ماما در دفاتر كار

داروهاي مجاز تجويزي توسط ماما

راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان
در بيمارستانهاي دوستدار مادر

آيين نامه ها ، قوانين و مقررات امور مامايي