صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تعرفه ها و ارزش هاي نسبي خدمات > نحوه محاسبه پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيئت علمي 

نحوه محاسبه پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيئت علمي

جهت دريافت اطلاعات آموزشي روش محاسبه پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان (كاركنان غير پزشك) فايل زير را دانلود نماييد:

كارگاه پرسنلي

بيمارستان فرضي