صفحه اصلی > درمانگاههاي استان  > برنامه فعاليت كلينيك تخصصي امام خميني(ره) 

جهت دريافت برنامه فعاليت پزشكان شامل: نام پزشك، تخصص، روزهاي فعاليت، نحوه نوبت دهي و شماره تلفن هاي نوبت دهي مربوط به كلينيك تخصصي و فوق تخصصي امام خميني (ره) فايل زير را دانلود نماييد:

***كلينيك تخصصي و فوق تخصصي امام خميني (ره)