صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تعرفه ها و ارزش هاي نسبي خدمات > دستورالعمل هاي رسيدگي يكسان به اسناد بيمه اي 

***ويرايش دوم دستورالعمل رسيدگي يكسان به اسناد بيمه اي جديد

جهت دريافت دستورالعمل هاي رسيدگي يكسان به اسناد بيمه اي فايل هاي زير را دانلود نماييد: جديد

دستورالعمل 2k

تجهيزات پزشكي

قراردادها

بستري

پاراكلينيك

نظارت