صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > ايمني بيمار > فرم ثبت خطا 

جهت دريافت فرم ثبت خطا كليك نماييد.

فرم ثبت خطا

فرم ثبت خطاي دارويي