صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > سلامت مادران (نظام مراقبت مادری و موربیدیتی) 

برنامه سلامت مادران ، موربیدیتی ( گزارش فوری مادران پرخطر)

§                     پیگیری مادران پرخطر بستری در بیمارستانها و موارد نزدیک به مرگ در ساعات  اداری و غیر اداری)

§                     تعیین رابطین و کارشناسان مامایی پرخطر

§                     تعیین متخصص زنان جهت اعلام فوری مادران پرخطر

§                     یگیری اعزام و ارجاع های مادران، و ارجاع های نامناسب

§                     پیگیری مرگ های مادران باردار- پیگیری کمیته های مرگ  مادر باردار و مصوبات کمیته مرگ

§                     پرسشگری مرگ های مادران باردار

§                     بررسی گزارش فوری موربیدیتی مادران در سایت -پیگیری های لازم کمیته های موربیدیتی جلسات آموزشی  بررسی شاخص ها در این زمینه

§                     تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار و پیگیری مصوبات آن

§                     دریافت گزارش کمیته های بیمارستانی و پیگیری مصوبات کمیته های مزبور

§                     دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ مادران باردار از بیمارستانهای تحت پوشش و ثبت اطلاعات مرگ مادران در پورتال وزارت متبوع

§                     دریافت پرونده های بیمارستانی مرگ مادران باردار از بیمارستانهای تحت پوشش و دانشگاههای دیگر جهت ارسال به فرد مسئول بررسی پرونده های مرگ مادر باردار جهت طرح در کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار

§           دریافت نتایج پرسشگری مرگ مادران باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر جهت طرح در کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار

§           ارسال آمارمرگ مادران باردار و جداول اطلاعات استخراج شده از مرگ مادران درپایان هر نیمه سال به وزارت متبوع

§  جمع بندی گزارش مرگ مادران باردار جهت ارائه گزارش سالیانه علل بررسی مرگ مادران باردار در سطح دانشگاه

§  مکاتبه با پزشکی قانونی در خصوص بررسی علل مرگ مادران باردار به منظور دریافت اتوپسی متوفیان

§  نظارت بر ثبت اطلاعات موربیدیتی بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

§  جمع بندی آمار موربیدیتی بیمارستانهای تحت پوشش و تعیین شاخصهای دانشگاهی در خصوص آمار موربیدیتی

§  برگزاری کمیته موربیدیتی  و پیگیری مصوبات کمیته های مذکور

§       نظارت بر ثبت اطلاعات سامانه MCMC درخصوص  مادران باردار پرخطر

· هماهنگی وپیگیری کمیته تخصصی -کمیته های موربیدیتی وعوارض فوری مادران پرخطر- تحلیل شاخص ها

· پایش بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل مرگ و میر پری ناتال وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

· نظارت بر ثبت اطلاعات مرگ ومیر پری ناتال بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

· دریافت آمار مرگ ومیر پری ناتال از بیمارستانهای تحت پوشش و ارزیابی آمار و اطلاعات مزبور و تعیین شاخصهای مربوطه و طراحی مداخلات دراین خصوص

· تشکیل جلسات مشترک با روسای بیمارستانها در خصوص معرفی سطوح پیشنهادی وزارت متبوع

· تشکیل ستاد تخصصی ارجاع بیماران به مراکز سطح 3

· عقد تفاهم نامه با بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص سطوح پیشنهادی وزارت متبوع

· بازدید از مراکز درخصوص اجرای دستورالعملهای سطح بندی خدمات پری ناتال

· مکاتبه با ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته سطح بندی خدمات پری ناتال

· برگزاری کمیته دانشگاهی سطح بندی خدمات پری ناتال و پیگیری مصوبات آن

· نظارت وگزارش گیری از سامانه ثبت عوارض شدید مادران پرخطر  و مواردNEAR MISS