صفحه اصلی > مديريت درمان > سلامت کودکان و نوزادان > نوزادان > مراقبت بحراني 

جهت دريافت اطلاعات مربوط به مراقبت بحراني از نوزاد فايل هاي زير را دانلود نماييد:ژ

ACORN (دستورالعمل اجرايي)

نامه مراقبت بحراني

نامه دستيابي به هدف چهارم توسعه هزاره