صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > ايمني بيمار > اطلاعيه ها 

قابل توجه مسئولين و هماهنگ كننده هاي محترم ايمني بيمار

 

نامه و فرم گزارش وقایع ناخواسته 

 

بارگزاري فرم ثبت خطا ، فرم ثبت خطاي دارويي  و فرم ارزيابي ميداني ايمني بيمار