صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > ايمني بيمار > مطالب آموزشي (94-95) 

95/5/7

فرمت RCA

.......................................................................................................................................

شرح وظايف مسئول ايمني بيمار

شرح وظايف كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار

.................................................................................................................................................

پيرو جلسه هماهنگي و استفاده از تجارب ارديبهشت 95:

تجارب ساير بيمارستانها:

بيمارستان امام حسين (ع) ملاير جديد

فايل هاي جلسه ايمني بيمار (استفاده از تجارب) جديد

اولين جلسه ايمني بيمار سال95

تجارب بيمارستان آتيه

تجارب بيمارستان شهيدبهشتي

..............................................................................................................................................................

پيرو جلسه رنكينگ ايمني بيمار اسفند 94:

فايل ضميمه جلسه (شامل poster هاي ايمني بيمار)

ranking  ايمني بيمار (فايل powerpoint office 2010

ranking ايمني بيمار (فايل powerpoint -office2003)

كتاب راهنماي ارزيابان بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار

بررسي برنامه هاي عملياتي ايمني بيمار سال 94 بيمارستانها

برنامه هاي عملياتي ايمني بيمار بيمارستانهايي كه برنامه خود را به معاونت درمان ارسال نموده اند مورد بررسي قرار گرفت. جهت انجام اقدامات اصلاحي و مشاهده نتايج بررسي برنامه هاي مذكور فايل زير را دانلود نماييد:

بررسي برنامه هاي عملياتي ايمني بيمار94

(آخرين ويرايش: 94/9/5)

 

گزارش عملكرد ايمني بيمار بيمارستانها در سال 1394

-دريافت فايل powerpoint  خطاهاي درماني قابل گزارش (آبان94) جديد 

-دريافت فايل powerpoint گزارش عملكرد ايمني بيمار بيمارستان وليعصرتويسركان  جديد

-دريافت فايل powerpoint گزارش عملكرد ايمني بيمار بيمارستان فاطميه (آبان94 ) جديد

-دريافت فايل powerpoint گزارش عملكرد ايمني بيمار بيمارستان قائم (عج) اسدآباد مرداد 94

-دريافت فايل powerpoint گزارش عملكرد ايمني بيمار بيمارستان بعثت مرداد 94

 

مطالب آموزشي جلسات ايمني بيمار سال 94

-دريافت فايل powerpoint دومين دوره ايمني بيمار در سال 94

-دريافت فايل powerpoint اولين دوره ايمني بيمار در سال94

******دريافت فرم ثبت خطا_________

فيلم آموزشي نحوه استفاده از چك ليست جراحي ايمن

جهت دريافت مطالب مربوط به ايمني بيمار فايل هاي زير را دانلور نماييد