صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد نظارت بر سوء مصرف مواد > اطلاعيه ها و پيام ها 

اطلاعیه معاونت درمان وزارت متبوع در خصوص سامانه آیداتیس