صفحه اصلی > مديريت درمان > آمار و اطلاعات  

مسئول آمار: خانم رحيم بخش 

كارشناس آمار : آقاي احمدي 

شماره تماس:32524940

جهت دريافت فرم های آماری معاونت درمان فايل هاي زير را دانلود نماييد

   دانلود : آمار شبكه هاي بهداشت و درمان           حجم فایل 35 KB
   دانلود : TM-FO-19           حجم فایل 62 KB
   دانلود : دستورالعمل و راهنماي سامانه مديريت آمار و اطلاعات بيمارستان           حجم فایل 883 KB
   دانلود : 201-1 201-2           حجم فایل 102 KB
   دانلود : ليست دستگاههاي موجود و وضعيت فعاليت دستگاه در آزمايشگاههاي مراكز درماني           حجم فایل 61 KB
   دانلود : فرم ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري و سرپائي           حجم فایل 29 KB
   دانلود : فرم عملكرد دفتر پرستاري بيمارستان           حجم فایل 44 KB
   دانلود : آمار مواليد داخل بيمارستان           حجم فایل 50 KB
   دانلود : آمار متولدين           حجم فایل 58 KB
   دانلود : آمار ماهيانه مرگ كودكان 59 -1 ماهه           حجم فایل 50 KB
   دانلود : آمار مرگ و مير ماهيانه نوزادان بيمارستان           حجم فایل 54 KB
   دانلود : فرم اعلام نياز به نيروهاي طرحي كادر پرستاريدرماني بيماران مصدوم (129086)           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم درخواست نقل و انتقال کادر پرستاری           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرم بررسي آمار كادر پرستاري           حجم فایل 60 KB
   دانلود : اعتبارات كمك به پرداخت فرانشيز بيماران نيازمند (129086)           حجم فایل 60 KB
   دانلود : اعتبارات كمك به تامين بخشي از هزينه هاي درماني بيماران مصدوم (129086)           حجم فایل 62 KB
   دانلود : اعتبارات كمك به تامين بخشي از هزينه هاي درماني بيماران رواني (129086)           حجم فایل 63 KB
   دانلود : اعتبارات كمك به تامين بخشي از هزينه هاي درماني بيماران سوختگي (129086)           حجم فایل 62 KB
   دانلود : آمار آمارحمايت از بيماران صعب العلاج رديف 520000-11           حجم فایل 51 KB
   دانلود : فرم مشخصات متخصصين موجود در بخش دولتي           حجم فایل 64 KB
   دانلود : فرم مشخصات متخصصين موجود در بخش خصوصي           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرم اعلام نیاز نیرو های تخصصی مورد نیاز شبکه های بهداشت و درمان           حجم فایل 48 KB
   دانلود : آمار جراحي           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم آمار نيروي انساني           حجم فایل 100 KB
   دانلود : امار ماهيانه عملكرد موسسه تصوير برداري           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم اماري وضعيت بهداشت محيط           حجم فایل 34 KB
   دانلود : عملكرد رسيدگي به شكايات           حجم فایل 80 KB
   دانلود : عملكرد نظارت           حجم فایل 52 KB
   دانلود : آمار تعداد زايمان وسزارين وعوامل انجام آنها           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم جمع بندی آمار زايمان وسزارين وعوامل انجام آنها           حجم فایل 59 KB
   دانلود : آمار ماهيانه اورژانس های بيمارستانی           حجم فایل 38 KB
   دانلود : آمار شكايات           حجم فایل 54 KB
   دانلود : آمار فعاليت بيمارستان ( فرم شماره 201-1 و 201-2)           حجم فایل 102 KB
   دانلود : ليست آمار بيمارستانهاي غير دانشگاهي           حجم فایل 36 KB
   دانلود : ليست آمار بيمارستانهاي شهرستانها           حجم فایل 64 KB
   دانلود : ليست امار بيمارستانهاي آموزشي و درماني           حجم فایل 70 KB