صفحه اصلی > مديريت درمان > گردشگري سلامت  

كارشناس مربوطه:

جناب آقاي بختياري


انواع گردشگري سلامت :

- گردشگري تندرستي

- گردشگري پزشكي

- گردشگري طبيعت درماني


دستورالعمل ها و آئين نامه ها