صفحه اصلی > مديريت درمان > امور بيماران خاص و دياليز 

مسئول بيماران خاص: سركار خانم مرتضايي

شرح وظايف كارشناس امور بيماران خاص

گروههاي هدف : بيماران تالاسمي   ،   هموفيلي   ،   دياليزي   ،   پيوندي   ،    MS  

1-معرفي بيماران خاص به مراكز درماني جهت تشخيص ونوع بيماري    ،تشكيل پرونده   ودريافت خدمات

 2-نظارت براقدامات درماني بيماران تالاسمي    ،همودياليز  ،  هموفيلي

 3-هماهنگي جهت تامين وتحويل لوازم مصرفي  بخش هاي دياليز مانند :انواع صافي  ،  ست ،  سوزن فيستولاي وريدي وشرياني  ،پودر بيكربنات 650 و760 گرمي واستات وپمپ  دسفرال جهت بيماران تالاسمي

 4-تهيه داروهاي بيماران خاص:تالاسمي (دسفرال ،دسفوناك ، اسورال ، اكسجيد )-----------هموفيلي (فاكتورهاي 8  ،9  ،13  ،7 ،  فيبرينوژن  ،  فايوا  )------------MS (سينووكس ، رسيژن  ، زيفرون  ، اوونكس  ، ربيف ،  بتافرون  ، اكتوفرون )---------------------پيوندي (سيكلوسپرين  ،  سيروليموس  ، سانديمون  ،  پروگراف ،سل سپت )

5-برآورد نياز به دستگاهها---هماهنگي جهت تعميرات ،  خدمات پس ازفروش وكاليبراسيون

6-پيگيري رفع اشكالات احتمالي در ارائه خدمات به بيماران خاص

 

1-    گروههاي هدف:

بيماران دياليزي  ،پيوندي  ،  تالاسمي  ، هموفيلي  ، ام اس (MS)                 

2-   تعاريف:

الف )تالاسمي :نوعي كم خوني است كه به علت اختلال در عملكرد گلبول هاي قرمز خون پديد مي آيد.

ب )هموفيلي : نوعي بيماري ارثي انعقاد خون به علت كمبود فاكتورهاي انعقادي مي باشد .

ج )پيوند : بيماراني كه دچار نارسائي مزمن كليه ،كبد و... بوده واز اهداء كنندگان زنده يا بيماران مرگ مغزي عضو دريافت مي دارند.

د )مولتيپل اسكلروزيس (MS  ) : به واسطه رسوب پلاكت هاي اسكلروز در سيستم اعصاب مركزي ايجاد مي گردد.

ه ) دياليز : كاهش عملكرد كليه ها ، به نحوي كه كليه ها به تدريج در طي چند ماه تا چند سال آسيب ديده باشند و نياز به همودياليز دارند .

3- مراجع : دستورالعملهاي ارسالي از اداره پيوند وبيماري هاي خاص وزارت متبوع و امور محوله ازطريق معاونت محترم درمان دانشگاه استان.

4-   شرح وظايف :

4-1-معرفي بيمار به مراكز درماني (دياليز-پيوند-ام اس )

الف )بيماران دياليزي :

بيماران دياليزي پس از تكميل فرم معرفي بيماران جهت همودياليز توسط پزشك (نفرولوژيست )همراه با دفترچه بيمه به معاونت درمان مراجعه مي نمايند كه پس از بررسي فرم مذكور توسط كارشناس يك برگ معرفي نامه همودياليز به بيمارستان محل زندگي بيمارباامضاي معاونت درمان صادر مي گردد ورونوشت آن به انجمن حمايت از بيماران كليوي جهت تبديل دفترچه بيمه بهدفترچه بيماران خاص با كد معين ارسال ميگردد.واطلاعات در سايت وزارت متبوع ذخيره مي گردد.

ب )بيماران پيوند :

بيماراني كه عمل جراحي پيوند اعضاءرا انجام داده اند با معرفي از بيمارستان انجام دهنده پيوند همراه با نسخه روز پزشك به امور بيماران مراجعه مي نمايند كه پس از بررسي هاي لازم يك برگ معرفي نامه دريافت داروي پيوند (سيكلوسپرين  ، سيروليموس ،سانديمون ، پروگراف ،سل سپت و .....)جهت اخذ دارو از داروخانه دانشگاه علوم

پزشكي همدان توسط كارشناس وبا امضاي معاون درمان صادر مي شود و كليه اطلاعات پزشكي و......بصورت انلاين در سايت وزارت متبوع ثبت مي گردد.

ج )بيماران MS

بيماران ام اس پس از تشخيص توسط متخصص مغز واعصاب طي فرم بيماران MS  ارسالي از اداره پيوند وبيماريهاي خاص وزارت متبوع به معاونت درمان مراجعه نموده وپس از تاييد نظريه كميته MS دانشگاه (متشكل از سه نفر متخصصان مغز واعصاب هئيت علمي دانشگاه )بيماران طي معرفي نامه داروئي جهت دريافت داروهاي اينترفرون كه سه قلم آن ( سينووكس ، رسيژن ، زيفرون ) رايگان مي باشد به داروخانه دانشگاه معرفي مي گردند و با عنايت به قرارداد منعقده با مركز تشخيصي درماني مهديه بيماران بامعرفينامه ازتخفيف MRI/CT  نيز برخوردار ميگردند ودرپايان هرماه ليست هزينه هاي دارو و‌MRI/CT به امور بيماران خاص ارسال شده و پس از تطابق ليستهاي ارسالي بابانك اطلاعاتي موجود ورفع نواقص اسناد به وزارت متبوع منعكس وپيگيري جهت اخذ اعتبار تا حصول نتيجه توسط كارشناس صورت مي گيرد .ضمنا اطلاعات كليه  بيماران بصورت انلاين درسايت اداره پيوند وبيماريهاي خاص وزارت متبوع جهت اخذ سهميه دارو  وجذب اعتبار ثبت مي گردد.

 4-2-نظارت بر اقدامات درماني بيماران (تالاسمي ، همودياليز ،هموفيلي )

الف-تالاسمي :

بيماران پس از تشخيص توسط پزشك متخصص مربوطه وپس از تكميل پرونده خدمات لازم مبني بر دريافت داروهاي آهن زدا(دسفرال ،دسفوناك ،اسورال ،اكسجيد  و.....)،هزينه هاي آزمايشات و...را بر اساس معرفي نامه هاي معاونت درمان به صورت رايگان دريافت مي دارند.كليه اطلاعات پزشكي وفردي بيمار توسط كارشناس در سايت وزارتخانه بصورت آنلاين درج مي گردد

ب ) دياليز :

طي بازديد از بخش هاي دياليز استان ، پرونده بيماران بررسي مي شود كه در پرونده مذكور مدت دياليز ،نوع دياليز (بيكربنات يا استات ) ،دور پمپ وآزمايشات دوره اي مورد ارزيابي قرار مي گيرد ودر پايان هرماه اطلاعات تغييرات (ترخيص ، پذيرش ، ارجاع جهت پيوند وفوت شده ) در سايت وزارتخانه درج مي گردد.

ج )هموفيلي :

بيماران هموفيلي بعد از تشخيص پزشك فوق تخصص خون جهت تائيد نهائي به سازمان انتقال خون معرفي ميگردد كه بعد از آزمايشات تكميلي وتشكيل پرونده به بخش هموفيلي بيمارستان بعثت معرفي و براساس نسخه روز پزشك فاكتورهاي انعقادي وفراورده هاي خوني دريافت ميدارد وگزارش خلاصه ليست ماهانه كمك هاي انجام شده از جمله تزريق فاكتور ،كرايد ،پلاكت  ،خون ،ويزيت پزشكان  و.... به واحد بيماران خاص ارسال تا پس از بررسي ورسيدگي اسناد جهت دريافت اعتبار به وزراتخانه متبوع منعكس گردد .ضمنا كليه اطلاعات پزشكي ،فردي واقدامات انجام شده بصورت آنلاين درسايت اداره پيوند وبيماريهاي خاص وزارتخانه ثبت مي گردد.

 4-3-هماهنگي جهت تامين وتحويل لوازم مصرفي و دارو

الف ) لوازم مصرفي بخش هاي دياليز :

نياز لوازم مصرفي ازبخش هاي دياليز استان جمع آوري وپس از بررسي وارزيابي وتطابق با تعدادبيمار ، تعداد دستگاه ، تختهاي فعال و......جمع بندي نهائي توسط كارشناس صورت گرفته وباعنايت به دستورالعملهاي ارسالي ومصوبات جلسات توجيهي وزارت متبوع ، قرارداد بادوشركت مجاز وموردتائيد تجهيزات پزشكي كشور ،طي روال قانوني منعقد وليست نيازها اعلام ميگردد .پس از ارسال پيش فاكتور  پيگيري درخصوص واريز وجه ودريافت سهميه صورت گرفته ولوازم مصرفي ازطريق كارشناس وهماهنگي انبار در اختيار بخش ها قرار مي گيردضمناچون از نيمه دوم سال جاري تهيه لوازم مصرفي بخش هاي دياليز بصورت غير متمركز صورت مي گيرد ويارانه به ازاي صافيهاي خريداري شده به استان تعلق مي گيرد لذا تمامي مراحل تهيه وتوزيع ازطريق سايت واتوماسيون توسط كارشناس ثبت مي گردد.

ب )تهيه داروهاي بيماران تالاسمي،هموفيلي ،پيوندي وMS :

داروهاي مورد نياز بيماران براساس اطلاعات درج شده درسايت وزارتخانه توسط كارشناس استان(كه بصورت انلاين مورد مشاهده كارشناسان اداره پيوند وبيماران خاص وزارت متبوع قرار دارد)واعلام نياز به معاونت غذا ودارو صورت مي گيرد ودرصورت عدم تطابق آمار سهميه داروئي با بيماران موجود (كسري دارو ) ازطريق كارشناسان اداره پيوند وبيماريهاي خاص وزاررت متبوع و معاونت غذا وداروتا حصول نتيجه پيگيري صورت مي گيرد.

4-3-برآورد نياز به دستگاهها-هماهنگي جهت رفع خرابي آنها

الف ) نياز به دستگاههاي دياليز :

بر اساس تعداد بيماران وتختهاي فعال برآورد دستگاهها صورت ميگيرد كه براساس اعلام معاونت سلامت وزارت متبوع شاخص استاندارد تعدادبيمار به تعداددستگاه عدد در حال حاضر 3/4 مي باشد.كه درحال حاضربا عنايت به تعداد روز افزون بيماران وطرح توسعه پيگيري درخصوص تهيه دستگاهها از طريق جذب اعتبا ر، هئيت امناي ارزي و.....صورت مي گيرد.

  ب ) سرويس دستگاههاي دياليز:

درحال حاضر چنين نوع دستگاه (فرزينيوس ،بي بروان ،بلكو ، گمبرو ، آيدمسا ودو دستگاه پرتابل جهت بخش هايICU ) در حال بهره برداري و مورد استفاده بيماران قرار داردكه دستگاههاي مذكور به طور ماهيانه سرويس ومعاينه فني ميشوند كه اين موضوع ازطريق كارشناس بيماران خاص انجام مي شود ودرصورت عدم مراجعه تكنسين ها  موضوع مستقيم ازطريق مدير عامل شركتها وواحد تجهيزات پزشكي اداره پيوند وبيماريهاي خاص وزارت متبوع پيگيري مي گردد.

4-4-دريافت و بررسي گزارشات ماهيانه خدمات درماني مربوط به بيماران خاص وپرداخت هزينه هاي درماني ارسالي از وزارتخانه 

 4-5- گزارش دوره اي عملكرد امور بيماران خاص معاونت درمان دانشگاه:

به  طور معمول هر 6 ماه يكبار گزارش عملكرد امور بيماران خاص توسط كارشناس اين واحد تهيه شده وبه معاونت درمان تحويل مي گردد.