به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

برای دریافت شرح وظایف و شرایط احراز گروه پرستاری کلیک نمایید.

   دانلود : شرح وظائف كادرپرستاري           حجم فایل 28163 KB
   دانلود : شرح وظائف اتاق عمل           حجم فایل 36 KB
   دانلود : شرح وظائف بهيار           حجم فایل 32 KB
   دانلود : شرح وظائف مديرخدمات پرستاري           حجم فایل 34 KB
   دانلود : شرح وظائف كارشناس پرستاري           حجم فایل 35 KB
   دانلود : شرح وظائف سوپروايزر آموزشي           حجم فایل 34 KB
   دانلود : شرح وظائف سرپرستار           حجم فایل 35 KB
   دانلود : شرح وظائف پرستار سي سي يو           حجم فایل 32 KB
   دانلود : شرح وظائف هوشبري           حجم فایل 13 KB
   دانلود : شرح وظائف بيماربر           حجم فایل 30 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی