صفحه اصلی > مدیریت تجهيزات پزشكي  > ضوابط و دستورالعمل ها > الزام شركت ها به معرفي نماينده توزيع در استان ها و شهرستان ها