صفحه اصلی > مدیریت تجهيزات پزشكي  > ضوابط و دستورالعمل ها > دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی