صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > نیروی انسانی - طرح مامایی 

- نیروهای  انسانی مامایی برآورد و اعلام نیاز نیروی مامایی( طرحی و..)

·            .پیگیری نیروی مامایی مورد نیاز استخدامی- رسمی، شرکتی طرحی شاغل در بخش های مامایی تعیین محل، تسویه حساب، نقل و انتقالات

·            . شرکت در کمیته نقل و انتقالات معاونت درمان مکاتبات با وزارت بهداشت و سایر واحدهای مرتبط

·            ساماندهی آمار و اطلاعات در زمینه شاغلین مامائی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه

·            برآورد تعداد ماماهای مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش جهت تعیین اولویت استخدامی و ماماهای طرحی و...

·            برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بلوکهای زایمان طبق استاندارد مصوب وزارت متبوع

·            برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بخشهای نوزادان و NICU ها طبق استاندارد مصوب وزارت متبوع

·            برآورد ،توزیع ،تعیین محل وتسویه حساب نیروهای طرحی مراکز درمانی تابعه

·            نقل وانتقال، ماموریت وتغییرعنوان نیروهای رسمی وطرحی

·            مکاتبات استخدام وجذب نیروی مامایی شرکتی

·            نظارت وگزارش گیری وتوزیع نیروهای طرحی ازطریق سامانه رشد