صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > سلامت نوزادان/سامانه ایمان  

اجرای برنامه نوزاد سالم و/سامانه ایمان

· تشکیل هسته آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم

· برگزاری دوره های آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

· نظارت بر ثبت اطلاعات زایمان های بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

· توزیع کتاب بسته خدمتی نوزاد سالم وهماهنگی در خصوص توزیع دفاتر ثبت زایمان به بیمارستانهای تحت پوشش

· بررسی آمار و اطلاعات سایت IMAN اطلاعات ثبت شده مادران تحلیل های  ماهانه،  موردی، فصلی و شش ماهه ،  سالانه  و فیدبک به بیمارستانها راستی آزمایی نسبت اطلاعات و آمارها- ارتباط با کارشناسان ثبت جهت اعلام تغییرات و اعلام به وزارت متبوع

· نظارت وگزارش گیری از سامانه تولد وثبت زایمان مراکز درمانی تابعه

· حضور در کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد

· حضور کمیته دانشگاهی ارتقا سلامت مادر و نوزاد و پیگیری مصوبات آن

· برنامه مرده زایی- پایش احیا نوزاد

· بررسی عوارض نوزادی

· هم اتاقی مادر ونوزاد شیر مادر تماس پوست با پوست

· نظارت بر علل و عوامل مرگهای نوزادی و کمیته های مرگ ها ی نوزادی اتاقهای زایمان

· برگزاری دوره های آموزشی احیا نوزاد جهت پزشکان ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

· مکاتبه با ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته احیا نوزادان

· برگزاری کمیته دانشگاهی احیا نوزاد و پیگیری مصوبات آن

·  تعیین شاخصهای دانشگاهی عوارض نوزادی و مادری دراتاق زایمان و مداخلات( اینداکشن ، اپیزیوتومی و....) منطبق با راستی آزمایی داده های سامانه ایمان

· پایش از بیمارستانها درخصوص اجرای بسته خدمتی احیا نوزاد وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

· توزیع کتاب درسنامه احیا نوزاد و پوستر احیا نوزاد به بیمارستانهای تحت پوشش

· دریافت برنامه ماهانه کد احیا نوزادان از بیمارستانهای تحت پوشش

· برگزاری کمیته دانشگاهی شیر مادر و پیگیری مصوبات آن با تعامل معاونت بهداشت

· تشکیل هسته آموزشی شیر مادر با تعامل معاونت بهداشت

· برگزاری دوره های آموزشی شیر مادر جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور با تعامل معاونت بهداشت

· بازدید مشترک با معاونت بهداشت در خصوص اهدا لوح دوستدار کودک- تماس پوست با پوست

· دریافت خودارزیابی های پایش شیرمادر از بیمارستانهای تحت پوشش ، بررسی پایشها و طراحی مداخلات و ارسال مداخلات به مراکز مزبور و معاونت بهداشت