صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > امور پژوهشی و تحقیقات مادر و نوزاد  

 

اساسنامه فصلنامه 1397

آیین نامه  کمیته علمی پژوهشی مامایی

 

امور پژوهشی وتحقیقات مادر ونوزاد

· 1-ارتقا کیفی سطح آموزش و یادگیری مامایی به منظور ارائه خدمات با کیفیت و بهینه در راستای سیاست های دانشگاه و وزرات متبوع

· 2-تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در بین فارغ التحصیلان مامایی

· 3-تحول در برنامه های آموزشی/پژوهشی در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی حیطه مادران و نوزادان  با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات حاصله

· 4-هدفمند کردن تحقیقات آموزشی  و ارائه پیشنهادات پژوهشی ) تقویت کمی و کیفی پژوهش ها ( براساس سیاست های معاونت درمان

· 5- ارتقاء و انتقال دانش كار و ارتقاء‌ سطح دانش جامعه مامایی

· 6- بهبود مهارت هاي شغلي  کارکنان مامایی به منظور افزايش بهره وري

· 7- شناسايي و ارتقاء معلومات و مهارت شاغلان مامایی

· 8- ايجاد هماهنگي بين مهارت و دانش كار نیروهای مامایی

· 9-‌تربيت نيروي انساني متهد، متخصص و ماهر مورد نياز مراکز درمانی استان

· 10- تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل ،مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه زنان و مامایی

· 11- ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش فنی کارشناسان مامایی ، پژوهشگران ، صاحب نظران و مدیران ارشد

· 12- تقویت ارتباط واحدهای پژوهشی و آموزشی مراکز درمانی با معاونت درمان دانشگاه به عنوان یک نهاد تصمیم ساز، تصمیم‌گیرنده و به منظور کمک در بکارگیری یافته های علمی-فنی در تصمیم گیری ها

· 13- فراهم کردن زمینه های لازم برای پژوهش در حوزه های مختلف زنان ومامایی

·  14- تدوین برنامه های آموزشی بعد از نیاز سنجی نقاط ضعف علمی وفنی تخصصی حیطه کار زنان ومامایی

·  15-ارزشیابی برنامه های آموزشی مامایی

·  16- مدیریت استعداد  ،جانشین پروری و توانمندسازی ماماها

· 17-  تقویت نظام انگیزشی و تشویق

·  18- تقویت آموزش قانون و کد های اخلاق در مامایی

· 19- اشتراک گذاری تجربیات بخش های زایمان بیمارستانها درراستای ارتقا سلامت مادر ونوزاد و اهداف برنامه ترویج زایمان طبیعی

· 20- جهت دهی ، یکپارچه سازی و سمت و سو بخشیدن به اقدامات و راهکارهای اصلاحی  در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی مادر ونوزاد

· 21-ایجاد فضا و بستر مناسب برای برقراری ارتباط  بین مسئولین مامایی و گروههای هدف اهداف برنامه های سلامت مادارن ونوزادان و ایجاد ساز و کار استفاده به موقع از یافته های نوین آنان

· 22-ارایه ایده های نو به منظور رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و علمی حیطه مامایی وزنان