صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > مراکز مشاوره مامایی/دفاتر کار مامایی 

-  مراکز مشاوره مامایی و تایید دفاتر کار مامایی

-           تأیید  و بازدید مراکز مشاوره مامایی و نظارت  بر مراکز فوق الذکر

-         نظارت بر مراکز مشاوره مامایی /افتتاح /تمدید /پایش کیفیت خدمات ماماهای همراه

-           پیگیری عقد قرارداد با مراکز خصوصی در اعزام مامای همراه و نظارت بر برنامه  ماماهای همراه و توانمندی ماماها درنظر زایمان فیزیولوژیک

-       آمارمامای همراه ومادران شرکت کننده درکلاس زایمان فیزیولوژیک (پایش کلاسهای آمادگی برای زایمان)