صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > ناباروری 

برنامه های بخش درمان ناباروری

-بهینه سازی فضای ناباروری

-جمع آوری اطلاعات و آمار بخش های نازائی

-پیگیری اعتبارات مورد نیاز

-پیگیری تجهیزات مورد نیاز

-انجام مکاتبات در خصوص نا باروری معرفی شدگان از سوی نماینده های رئیس جمهوری  و رهبری و غیره

-تهیه آمار مراجعین وپی گیری اعتبارات برنامه حمایت مالی زوجین نابارور

-نظارت وگزارش گیری ازسامانه زوجین نابارور