صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تعرفه ها و ارزش هاي نسبي خدمات > تعرفه های پزشکی مصوب سال 1398 > تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیردولتی در سال 98