صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  

مسئول مربوطه:

سركار خانم عقيقي-طبقه اول معاونت درمان-اتاق 102