صفحه اصلی > دفتر امور پرستاري  > ارزشيابي و نظارت > پیام های بهداشتی 

 برای دریافت پیام های بهداشتی کلیک نمایید

   دانلود : تخت بیماران آی سی یو           حجم فایل 22 KB
   دانلود : جمع آوری ملحفه ٢           حجم فایل 22 KB
   دانلود : جمع آوری ملحفه ١           حجم فایل 22 KB
   دانلود : استفاده از اشعه یو وی           حجم فایل 22 KB
   دانلود : نگهداری آب مقطر           حجم فایل 22 KB