دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

جهت دريافت فايل پروتكل هاي مورد نياز فايل هاي زير را دانلود نماييد.

فرم تلفيق دارويي جديد

   دانلود : گزارش ارزیابی سالانه نیازهای آموزشی کارکنان           حجم فایل 209 KB
   دانلود : فرم برنامه توسعه فردی           حجم فایل 167 KB
   دانلود : راهنمای تدوین پروتکل بیمارستانی           حجم فایل 124 KB
   دانلود : تدوين برنامه توسعه شغلي براي پرستاران           حجم فایل 80 KB
   دانلود : دستورالعمل مراكز مبتني بر شواهد           حجم فایل 380 KB
   دانلود : آيين نامه تاسيس مراكز مبتني بر شواهد           حجم فایل 225 KB
   دانلود : دستورالعمل مراكز KMU           حجم فایل 380 KB
   دانلود : آيين نامه مراكز KMU           حجم فایل 235 KB
   دانلود : تدوين برنامه توسعه شغلي براي پزشكان           حجم فایل 86 KB
   دانلود : آموزش FMEA           حجم فایل 756 KB
   دانلود : فرم سابقه دارويي           حجم فایل 77 KB
   دانلود : حمل و نقل خون و فراورده هاي آن           حجم فایل 32 KB
   دانلود : هموويزولانس (خون ومراقبت)           حجم فایل 858 KB
   دانلود : پروتكل رسيدگي به شكايات           حجم فایل 62 KB
   دانلود : فرم رسيدگي به شكايات بيمارستانها           حجم فایل 50 KB
   دانلود : بازديد مديريتي ايمني بيمار           حجم فایل 389 KB
   دانلود : شاخص هاي بخش اورژانس بيمارستاني           حجم فایل 471 KB
   دانلود : جراحي ايمن           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم تلفيق دارويي           حجم فایل 101 KB
   دانلود : شناسايي صحيح بيمار           حجم فایل 234 KB
   دانلود : آموزش پرسنل جديدالورود           حجم فایل 32 KB
   دانلود : پمفلت هاي آموزشي دارويي           حجم فایل 2852 KB
   دانلود : معرفي برنامه مراقبت از خون (Hemovigilance)           حجم فایل 61 KB
   دانلود : راهنما پرستاري           حجم فایل 8441 KB
   دانلود : وقايعي كه نبايد اتفاق بيافتد           حجم فایل 60 KB
   دانلود : بازديد هاي مديريتي امني بيمار           حجم فایل 389 KB
   دانلود : راهنماي راه اندازي ترياژ           حجم فایل 497 KB
   دانلود : تزريق ايمن           حجم فایل 152 KB
   دانلود : تلفيق دارويي هنگام بستري           حجم فایل 220 KB
   دانلود : دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی           حجم فایل 212 KB
   دانلود : سابقه دارويي بيمار           حجم فایل 77 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی