صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > پروتكل هاي موجود  

جهت دريافت فايل پروتكل هاي مورد نياز فايل هاي زير را دانلود نماييد.

فرم تلفيق دارويي جديد

   دانلود : گزارش ارزیابی سالانه نیازهای آموزشی کارکنان           حجم فایل 209 KB
   دانلود : فرم برنامه توسعه فردی           حجم فایل 167 KB
   دانلود : راهنمای تدوین پروتکل بیمارستانی           حجم فایل 124 KB
   دانلود : تدوين برنامه توسعه شغلي براي پرستاران           حجم فایل 80 KB
   دانلود : دستورالعمل مراكز مبتني بر شواهد           حجم فایل 380 KB
   دانلود : آيين نامه تاسيس مراكز مبتني بر شواهد           حجم فایل 225 KB
   دانلود : دستورالعمل مراكز KMU           حجم فایل 380 KB
   دانلود : آيين نامه مراكز KMU           حجم فایل 235 KB
   دانلود : تدوين برنامه توسعه شغلي براي پزشكان           حجم فایل 86 KB
   دانلود : آموزش FMEA           حجم فایل 756 KB
   دانلود : فرم سابقه دارويي           حجم فایل 77 KB
   دانلود : حمل و نقل خون و فراورده هاي آن           حجم فایل 32 KB
   دانلود : هموويزولانس (خون ومراقبت)           حجم فایل 858 KB
   دانلود : پروتكل رسيدگي به شكايات           حجم فایل 62 KB
   دانلود : فرم رسيدگي به شكايات بيمارستانها           حجم فایل 50 KB
   دانلود : بازديد مديريتي ايمني بيمار           حجم فایل 389 KB
   دانلود : شاخص هاي بخش اورژانس بيمارستاني           حجم فایل 471 KB
   دانلود : جراحي ايمن           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم تلفيق دارويي           حجم فایل 101 KB
   دانلود : شناسايي صحيح بيمار           حجم فایل 234 KB
   دانلود : آموزش پرسنل جديدالورود           حجم فایل 32 KB
   دانلود : پمفلت هاي آموزشي دارويي           حجم فایل 2852 KB
   دانلود : معرفي برنامه مراقبت از خون (Hemovigilance)           حجم فایل 61 KB
   دانلود : راهنما پرستاري           حجم فایل 8441 KB
   دانلود : وقايعي كه نبايد اتفاق بيافتد           حجم فایل 60 KB
   دانلود : بازديد هاي مديريتي امني بيمار           حجم فایل 389 KB
   دانلود : راهنماي راه اندازي ترياژ           حجم فایل 497 KB
   دانلود : تزريق ايمن           حجم فایل 152 KB
   دانلود : تلفيق دارويي هنگام بستري           حجم فایل 220 KB
   دانلود : دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی           حجم فایل 212 KB
   دانلود : سابقه دارويي بيمار           حجم فایل 77 KB