صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > آئین نامه ها و دستورالعمل ها  

جهت دريافت آيين نامه ها و دستورالعمل های بخش مامايي و زايمان فايل هاي زير را دانلود نماييد:

 

استاندارد لیبرسنتی

استاندارد های بلوک زایمان

استاندارد های بخش بارداری پر خطر

استاندارد های کلاسهای امادگی برای زایمان

استاندراد بخش لیبر و زایمان

برنامه مقیمی

بازنگری زایمان بدون درد

استاندراد های بخش پست پارتوم

بخشنامه  های سلامت مادارن

برنامه ترویج زایمان طبیعی - د

برنامه مراقبت آغوشی

برنامه واکسیناسیون کودکان مبتلا به ایدز

بسته خدمتی احیا نوزاد

بسته خدمتی نوزاد سالم

ترومبو امبولی وریدی

تغذیه با شیر مادر

دستورالعمل NST 300820

بخشنامه  های سلامت مادارن

تکریم مادر باردار

چک لیست بخشهای نوزادان وNICU

خونریزی های مامایی و فاکتو ر7

دستورالعمل  VBACK

دستورالعمل پذیرش مادران باردار

دستورالعمل ترومبو امبولی بارداری

دستورالعمل جفت سرراهی

دستورالعمل دیابت بارداری

دستورالعمل زردی نوزادی

دستورالعمل مادران قلبی باردار

دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی باردار

دستورالعمل مشاوره تخصصی

دوره های اموزشی الزامی

ده گام راهنمای کشوری دوستدار مادر

راهنمای تغذیه با شیر مادر در ساعت اول

راهنمای جامع مادران باردار و شیرده

راهنمای دسترسی به عوارض شدید بارداری

راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی

راهنمای کشوری پایش شیر مادر

راهنمای کشوری زایمان بی درد

راهنمای کشوری زایمان طبیعی

روشه ای غربالگری جنین

زایمان به روش سزارین

سزارین_300822

سطوح خدمات مامایی

شاخص ها ی دوستدار مادر

شناسنامه ترالی احیا نوزاد

شناسنامه خدمات پیش از بارداری

شناسنامه مراقبت درمنزل مادر

شناسنامه مراقبت درمنزل نوزاد

شناسنامه مراقبتهای بلافاصله بعد اززایمان

شیوه نامه ارتقا حضور متخصص زنان وبیهوشی

شیوه نامه استاد معین

مادران در معرض خطر

مامای همراه

مدیریت مواجهه  با ایدز وهپاتیت

ملاحظات بالینی بیماران وابسته به مواد مخدر

ملاحظات بالینی مادران مواد مخدر

ناباروری

نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

هیسترکتومی آبدومینال_

هیسترکتومی رادیکال