صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > امور آموزشی و توانمند سازی کارکنان  

اجرای برنامه آموزشی  و توانمند سازی کارکنان

برگزاری دوره آموزشی آمادگی برای زایمان جهت ماماهای بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش

برگزاری دوره آموزشی ALSO جهت متخصصین زنان وزایمان و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی تریاژجهت ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اجرائی جهت ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک جهت متخصصین زنان و زایمان تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره آموزشی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر جهت متخصصین زنان وزایمان و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

برگزاری دوره های آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

نیاز سنجی های  سالانه و هماهنگی با معاونت توسعه و آموزش مداوم دانشگاه

پیگیری ایجادLAB SKILL و برگزاری دوره های مهارت آموزی

هماهنگی جهت شرکت کارشناسان مامایی در دروه های مهارت آموزی زایمان طبیعی

دوره های توانمند سازی و هماهنگی با واحدهای ذیربط و اساتید جهت برگزاری دوره جهت ماماها متخصصین زنان وزایمان و سایر گروههای مرتبط با نیاز سنجی

معرفی افراد جهت کارگاهها و سمینارهای داخلی (بیمارستانی و استانی) و خارج استانی

صدور گواهی سیستمی شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی و گواهی تخصصی زنان و غیره

برگزاری دوره های آموزشی مرگ پری ناتال جهت پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ و میر پری ناتال و پیگیری مصوبات آن

 

برگزاری کارگاه آموزشی سطح بندی خدمات پری ناتال جهت مدیران بیمارستانها ،پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور