صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > پایش و نظارت( اعتبار بخشی) 

 

برنامه پایش و نظارت ( اعتبار بخشی)

-                    نظارت بر بخش های مامایی زنان مطب های متخصصین  مامایی مراکز مشاوره  مامایی واحدهای مامایی درمانگاههای خصوصی، دفاتر کار مامایی و مکاتبات لازم

-                اعتبار بخشی بیمارستانهای تک تخصصی زنان و بخش های زایمان و بعد از زایمان بیمارستانهای جنرال  مراکز تابعه و انجام تحلیل های لازم  و مکاتبات لازم

-                      بازدید تأئید و تمدید مراکز خصوصی

-                    پیگیری شکوائیات مامایی زنان و سقط های غیر مجاز و افراد غیر مجاز دخالت کننده  در امر درمان و بخش های مامایی

-                    نظارت بر بخش های زایمان زنان کلاسهای آمادگی فیزیولوژیک  براساس چک لیست های مختلف بررسی ابزار کیفیت خدمات مامایی بیمارستانها دوستدار مادر و......

-                    پیگیری انجام پروسیجرهای براساس پروتکل های دوستدار مادر بسته خدمتی نوزاد سالم ALSO و .....

-                    پیگیری عقد قرارداد با ماماهای خصوصی و ماماهای همراه از سوی مراکز خصوصی با بیمارستانها

-                    اعتباربخشی-تعیین شاخصها و تحلیل اعتباربخشی

-                    بازدید های نظارتی بر اجرای شاخص ها و فرآیند های اعتبار بخشی محورماد رونوزاد

-                    نظارت بر بخش های زنان /زایمان ومامایی مراکز درمانی در حیطه مادر ونوزاد

-                    نظارت بر مطب های مامایی/متخصصین ز نان/افتتاح /تمدید

-                    نظارت بر مراکز مشاوره مامایی /افتتاح /تمدید /پایش کیفیت خدمات ماماهای همراه

-                    تحلیل شاخص های بازدید های نظارتی /تدوین وابلاغ مداخلات اصلاحی

-                    پایش ،ارزشیابی وتهیه گزارش ازبازدید مراکز درمانی دولتی وغیر دولتی(بیمارستانها)

-                    بازدیدو تائید محل مطب متخصصین زنان وزایمان

-                    بازدیدوتائید محل دفاتر کارمامایی

-                    بازدید از مرکز نازایی دولتی و خصوصی

-                    پلمپ وتذکر شفاهی وکتبی