يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
منو اصلی

از سال 1365معاونت درمان سازمان منطقه اي بهداشت و درمان تشكيل گردید و اداره نظارت بر درمان نيز زير نظر همين معاونت فعاليت داشت،در سال 1374 سازمان مذكور با دانشگاه علوم پزشكي همدان ادغام و معاونت درمان نيز به نام معاونت درمان و دارو يكي از معاونت هاي اين دانشگاه گرديد .در سال 1385 نيز مديريت غذا و دارو از اين معاونت جدا و به صورت  معاونت مستقلي از دانشگاه شد. هم اکنون حوزه معاونت درمان يكي از 7 معاونت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد كه بمنظور ارتقاء كيفيت خدمات درماني در سطح استان فعاليت مي نمايد و شامل  ادارات نظارت بر درمان ،مدیریت درمان ، دفترامور پرستاري ،اداره تجهيزات پزشكي ،آزمايشگاه مركزي و رفرانس، مركز متادون تراپي و مركز ديابت مي باشد.

خط مشي كيفيت معاونت درمان

رسالت معاونت درمان

معرفی معاون درمان

واحد های زیر مجموعه معاونت درمان شامل موارد زیر می باشد:

 

اعتبار بخشي بيمارستانها:اين واحد مسئول انجام اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان مي باشد. اعتبار بخشي در 38 محور ذيل و بر اساس استاندارد هاي مربوطه انجام مي شود :مديريت و رهبري ، حقوق گيرنده خدمت ، بخش اورژانس ، بخش جراحي ، بيهوشي و اتاق عمل ، شيمي درماني ، بلوك زايمان ، بخش كودكان ، بخش روانپزشكي ، بخش تصوير برداري ، آزمايشگاه ، انتقال خوان ، بخش فيزيوتراپي ، واحد كنترل عفونت ، بخش آنژيوگرافي ، بخش داخلي ، بخش دياليز ، واحد مديريت پرستاري ، بخش مديريت دارويي ، واحد بهبود كيفيت ، واحد فناوري اطلاعات ، واحد مدارك پزشكي ، واحد مهندسي پزشكي ، واحد مديريت منابع انساني ، واحد مديريت دفع پسماند، واحد بهداشت محيط ، واحد بهداشت حرفه اي ، واحد تداركات ، ساختمان ، واحد تاسيسات ، آتش نشاني ، واحد رختشويخانه ، بخش خدمات ، استريليزلسيون مركز ، واحد تغذيه و كميته هاي بيمارستاني .

- نظارت بر مراكز درماني :نظارت به كليه مطب هاي پزشكي و دندانپزشكي ، دفاتر كار ، درمانگاهها ، مراكز جراحي محدود ، مراكز پرتو نگاري و ساير موسسات پزشكي بر عهده اين واحد ميباشد .

- امور مامايي :اين واحد وظيفه نظارت بر امور مامايي بيمارستانها و تامين نيرو جهت اين مراكز همچنين نظارت و پيگيري تخلفات در امور مامايي در بخش خصوصي را به عهده دارد .

- صدور پروانه ها :انجام مكاتبات لازم جهت دريافت پروانه تاسيس كليه موسسات پزشكي شامل بيمارستان ، درمانگاه ، مركز جراحي محدود ، مراكز توانبخشي ، مشاوره و خدمات پرستاري پرستاري ،‌فيزيوتراپي و ..... صدور پروانه مسئول فني جهت موسسات پزشكي تشكيل كميسيون ماده 20 ، پروانه دائم پزشكي  تمديد كليه پروانه هاي ياد شده و همچنين صدور مجوز تزريقات و پانسمان ، بهداشت كاران و لابراتوار هاي دندان در اين واحد انجام ميگيرد

-حاكميت باليني:  استقرار حاكميت باليني در كليه بيمارستانهاي استان و انجام همكاهنگي ها و راهنمايي هاي لازم

واحد رسيدگي به شكايات: رسيدگي به شكايات در نحوه درمان در بيمارستانهاي دانشگاهي- رسيدگي به شكايات در خصوص وجوه حارج از تعرفه- پيگيري نامه هاي مردمي و نامه هاي رياست جمهوري- تشكيل كميته رسيدگي به خطاهاي پزشكي

- كميسيون پزشكي :جهت تائيد مرخصي هاي بيشتر از 21 روز و از كار افتادگي و .... كميسيون هاي چشم پزشكي قلب و عروق جراحيENT - اعصاب و روان داخلي با حضور پزشكان معتمد دانشگاهي تشكيل ميگردد .

-واحد بيماریهای خاص: رسيدگي به امور بيماران تالاسمي ، هموفيلي ، نارسايي مزمن كليه ،    MS  و پيوند كليه و صدورمعرفي نامه جهت بيماران و پيگيري جهت درمان ايشان- نظارت بر بخشهاي تالاسمي ، دياليز و هموفيلي

-واحد اقتصاد بر درمان:دريافت رديفهاي اعتباري 129086 و ماده 92 ( حوادث ترافيكي ) از وزارت متبوع

اداره تجهيزات پزشكي : -نظارت بر تجهيزات پزشكي بيمارستان ها- خريد تجهيزات پزشكي از محل بودجه بهبود استاندارد- شناسنامه تجهيزات پزشكي مراكز درماني- كارشناسي خريد تجهيزات پزشكي

دفتر پرستاري:- نظارت بر بيمارستانها- تامين نيروي انساني مورد نياز- آموزش به پرسنل مرتبط

- ارتقاء سلامت در طي چهارال گذشته تعداد 514 نفرنيروي  پرستاري طرحي تامين و توزيع شده است

مراكز متادون تراپي

-  راه اندازي چهار مركز متادون تراپي دولتي

- ارائه خدمات متادون تراپي به بيش از هفتصد نفر معتاد تزريقي و HIV+

- صدور مجوز 50 مركز متادون تراپي خصوصي

- برگزاري سمينارهاي آموزشي جهت پزشكان و پرستاران .....استان مراكز

- راه اندازي يك مركز متادون تراپي وه بانوان

- اعزام پزشكان جهت سپري نمودن دوره MMT

 - راه اندازي مركز متادون تراپي ويژه افراد ترخيص شده از زندان

مركز ديابت :- پذيرش بيماران از سطوح 1 و 2 - ارائه خدمات آموزشي- ارائه خدمات درماني - ارائه مشاوره هاي تخصصي

- ارائه رژيم  غذايي به بيماران - برگزاري دوره هاي آموزشي منظم جهت بيماران - برگزاري درمانگاههاي تخصصي ارتوپدي قلب ، نفرولوژي و داخلي

آزمايشگاه رفرانس و مركزي - پذيرش بيماران در آزمايشگاه رفرانس روزانه يكصد نفر- ارائه خدمات آزمايشگاهي تخصصي به بيماران

- تشكيل شبكه آموزشي علوم آزمايشگاهي- نياز سنجي آموزش جهت پرسنل آزمايشگاه- برگزاري كميسيون ماده 20

- صدور پروانه هاي تاسيس و مسئول فني آزمايشگاه- نظارت بر آزمايشكاههاي استان

شماره تلفن هاي معاونت درمان

آدرس پست الكترونيك :  darman@umsha.ac.ir


 

بازگشت به صفحه اصلی