سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
منو اصلی

موضوع

تلفن مستقيم

نمابر

كد

داخلي

آدرس

معاونت درمان

32526015

32522350

32523011

081

304

 

چهار راه شريعتي- ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه طبقه دوم

مديريت درمان

32526015

32523011

081

292-304

ً                ً

مديريت نظارت بر درمان 32531290   081 304-288  

اداره نظارت بردرمان(خانم ها)

                                   (آقايان)

32531290

32524940

32523011

081

290

315

ً                ً

رسيدگي به شكايات

32524940

 

 

315

 

صدور پروانه ها

32531290

 

 

290

ً                ً

امور تعرفه ها

32531290

 

 

290

ً                ً

امور مامايي

32531290

 

 

290

ً                ً

  امور كودكان و نوزادان 32524441 316

چهار راه شريعتي- ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه طبقه اول

امور بيمارستانها

32524441

 

 

316

ً                ً

  امور دندانپزشكي 32524441     316  
  آمار و اطلاعات 32512241 081 298 ً                ً

امور بيماران خاص

32527032

32523011

081

294

چهار راه شريعتي- ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه طبقه دوم

دفترامور پرستاري

32529246

32530631

081

281-283

چهار راه شريعتي- ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه طبقه اول

كميسيون پزشكي

32524441

081

316

چهار راه شريعتي- ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه طبقه همكف

امورعمومي (اداري )

32530630

081

305

چهار راه شريعتي- ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه طبقه دوم

آزمايشگاه مركزي(رفرانس )

38275515

38275520

-

 

-

خيابان ميرزاده عشقي ابتداي هنرستان‌ديباج

مركز ديابت

38322688

 

-

081

-

خيابان ميرزاده عشقي محل سابق بيمارستان امام (ره)

مركز متادون تراپي

سميعي 8 شماره 1و 2

34283321

-

081

-

همدان انتهاي خضر بلوار  يارگار امام درمانگاه سميعي

مركز متادون تراپي حنانه

38321350

 

081

 

خيابان ميرزاده عشقي محل سابق بيمارستان امام (ره)


 

بازگشت به صفحه اصلی