يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧
>>>>> به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد <<<<<
منو اصلی

رسالت معاونت درمان

تامين و ارائه خدمات ستادي و تخصصي مربوط به امور درمان و بازتواني در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جامعه به كليه مراكز وموسسات درماني سطح استان و سازمانها و ارگانهاي ذيربط در امر سلامت جامعه در پهناي جغرافيايي استان همدان رسالت اين معاونت مي باشد كه بابهره گيري از منابع انساني متخصص وفن اوري نوين و متناسب با ويژگي هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و ملي وطب بومي همچنين رعايت اصول توسعه پايدار ،جامعه نگر و فراگير در امر ارائه خدمات ودر دسترس بودن خدمات براي همگان و نيز با عنايت به اصول عدالت اجتماعي،كارايي و اثربخشي بهبود كيفيت و كميت

مقبوليت خدمات از سوي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات و بادر نظر گرفتن ارزشهاي انساني واسلامي محقق مي گردد.

 


 

بازگشت به صفحه اصلی