شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
بدینوسیله به اطلاع پزشکان عمومی فارغ التحصیل می رساند دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت تکمیل پزشکان اورژانس در بیمارستانهای دانشگاهی از بین متقاضیان با الویت در بیمارستان فرشچیان سینا در همدان-و بیمارستانهای بهار-فامنین-تویسرکان-رزن-نهاوند-ملایر و کبودراهنگ بصورت قرارداد ساعتی پزشک عمومی جذب می نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08132531290 (خانم دکتر فتوت)تماس حاصل نمایید.روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
منو اصلی

رسالت معاونت درمان

تامين و ارائه خدمات ستادي و تخصصي مربوط به امور درمان و بازتواني در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جامعه به كليه مراكز وموسسات درماني سطح استان و سازمانها و ارگانهاي ذيربط در امر سلامت جامعه در پهناي جغرافيايي استان همدان رسالت اين معاونت مي باشد كه بابهره گيري از منابع انساني متخصص وفن اوري نوين و متناسب با ويژگي هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و ملي وطب بومي همچنين رعايت اصول توسعه پايدار ،جامعه نگر و فراگير در امر ارائه خدمات ودر دسترس بودن خدمات براي همگان و نيز با عنايت به اصول عدالت اجتماعي،كارايي و اثربخشي بهبود كيفيت و كميت

مقبوليت خدمات از سوي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات و بادر نظر گرفتن ارزشهاي انساني واسلامي محقق مي گردد.

 


 

بازگشت به صفحه اصلی