صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد صدور پروانه ها  > فرم هاي صدور پروانه موسسات پزشكي و پيراپزشكي 

براي دريافت فرم هاي مربوط به صدور پروانه موسسات پزشكي و پيراپزشكي فايلهای زير را دانلود نماييد

   دانلود : مدارك لازم جهت بهره برداري از موسسات پزشكي           حجم فایل 490 KB
   دانلود : مدارك لازم جهت اخذ پروانه تاسيس موسساتي كه اصل پروانه آنها مفقود گرديده است           حجم فایل 26 KB
   دانلود : مدارك لازم جهت اخذ مجوز فعاليت محدود در مطب           حجم فایل 70 KB
   دانلود : مدارك لازم جهت دريافت پروانه تاسيس لابراتوار پروتز هاي دنداني           حجم فایل 38 KB
   دانلود : مدارك مورد نياز براي صدور پروانه مسئول فني           حجم فایل 28 KB
   دانلود : مدارك مورد نياز جهت صدور تزريقات در محل مطب           حجم فایل 28 KB
   دانلود : مدارك مورد نياز موافقت اصولي راديوتراپي           حجم فایل 28 KB
   دانلود : فرم تقبل وظايف موسس           حجم فایل 30 KB
   دانلود : تقاضانامه صدور پروانه دائم           حجم فایل 27 KB
   دانلود : مدارك لازم جهت دريافت پروانه تاسيس لابراتوار پروتز هاي دنداني           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم مشخصات متقاضيان صدور مجوز واحدهاي تزريقات و پانسمان           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم همكاري پرسنل با موسسه           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرمهای صدور پروانه ها           حجم فایل 490 KB