صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد صدور پروانه ها  > مدارك مورد نياز پروانه دائم  

مدارك مورد نياز پروانه دائم پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي ، علوم آزمايشگاهي :

- اصل و كپي وضعيت طرح نيروي انساني در آخرين مقطع (معافيت ي پايان طرح)

- اصل پروانه موقت يا معرفي نامه شروع به طرح

- اصل و كپي صندوق رفاه در آخرين مقطع

- اصل و كپي شناسنامه(تمام صفحات)

- اصل و كپي كارت نظام پزشكي

- اصل و كپي كارت پايان خدمات

- اصل و كپي كارت ملي

- سه قطعه عكس

فيش هاي بانكي :

- به مبلغ 100000ريال (ده هزار تومان) به شماره حساب سيبا 2110103721004 ماليات ( شعبه دارایی)حق تمبر اداره كل امور مالياتي استان 

- به مبلغ 220000 ريال (بیست و دو هزار تومان) به حساب شماره 2173319008000 رابط سيبا بانك ملي شعبه شهرك قدس كد 1458 بنام معاونت سلامت

- تكميل فرم هاي تقاضانامه ، سوگند نامه و تعهد نامه 1 و 2

- تاييديه تحصيلي در صورت گذراندن طرح در مقطع قبلي

- فرم ارزشيابي از مركز دانشجويي در صورت تحصيلي در خارج از كشور

نكته

مدارك مورد نياز پروانه دائم مامايي تمام مدارك فوق بوده و فيش هاي بانكي به شرح ذيل مي باشد :

- به مبلغ 20000ريال (دو هزار تومان) به شماره حساب سيبا 2110103721004 اداره دارايي حق تمبر صدور پروانه هاي دائم

- به مبلغ 40000 ريال (چهار هزار تومان) به حساب شماره 2173319008000 رابط سيبا بانك ملي شعبه شهرك قدس كد 1458 بنام معاونت سلامت