مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨

 

بازگشت به صفحه اصلی