صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > اثربخشي باليني 

جهت دريافت الگوهاي اثربخشي باليني فايل هاي زير را دانلود نماييد

   دانلود : الگوي راندآموزشي مبتني برشواهد           حجم فایل 34 KB
   دانلود : مراحل گزارش دهی پروتکلهای داخل بخشی           حجم فایل 37 KB
   دانلود : گزارش صبحگاهي           حجم فایل 112 KB
   دانلود : نقد مبتنی بر شواهد ژورنال کلاب           حجم فایل 59 KB