صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > نظارت بر درمان > فرم هاي نظارت 

جهت دريافت فرم هاي نظارت فايل هاي زير را دانلود نماييد.

فرم بازدید درمانگاه *جدید*

فرم تایید محل مراکز مشاوره مامایی

فرم بازدید مراکز مشاوره مامایی 

فرم تاييد محل و بازديد از مراكز درمان سوء مصرف مواد و واحدهاي درمان نگهدارنده با آگونيست

فرم تاييد محل و بازديد مركز جامع توانبخشي

فرم تاييد محل مطب دندانپزشكي(ويرايش جديد)

فرم بازديد از مطب دندانپزشكي(ويرايش جديد)

فرم تاييد محل درمانگاه دندانپزشكي

فرم بازديد از درمانگاه دندانپزشكي

فرم بازديد از مركز آموزشي درماني/بيمارستان در ساعات غير اداري

   دانلود : فرم نظارت بر مراكز فيزيو تراپي           حجم فایل 44 KB
   دانلود : فرم بازديد و تاييد محل دفتر كار تغذيه           حجم فایل 13 KB
   دانلود : فرم تاييد محل مطب دندانپزشكي           حجم فایل 81 KB
   دانلود : فرم بازديد از مطب دندانپزشكي           حجم فایل 75 KB
   دانلود : فرم بازدید شبکه های بهداشت و درمان           حجم فایل 104 KB
   دانلود : فرم نظارت بر مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل           حجم فایل 64 KB
   دانلود : فرم تایید محل مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل           حجم فایل 74 KB
   دانلود : فرم تاييد محل مطب           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم بازديد مطب           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم تاييد محل و بازديد لابراتوار دندان           حجم فایل 22 KB
   دانلود : چک لیست نظارت بر مراکز در مان سوء مصرف مواد           حجم فایل 26 KB
   دانلود : چک ليست بازديد ازدفتر كمك دندانپزشك تجربي           حجم فایل 19 KB
   دانلود : چک ليست بازديد ازدفتر كار بهداران تجربي دندان           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم بازديد از درمانگاه دندانپزشكي           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فرم تاييد محل درمانگاه دندانپزشكي           حجم فایل 86 KB
   دانلود : تاييد محل لابراتوارهاي پروتز دندان           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فرم اماري وضعيت بهداشت محيطي مركز آموزشي و درماني/ بيمارستان           حجم فایل 150 KB
   دانلود : فرم بازديد از مراكز راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فرم گزارش عملكرد بازديد ها و نتايج آن           حجم فایل 52 KB
   دانلود : فرم بازديد مراکز ساخت وفروش عينک طبی           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم بازديد وتأييد محل واحد تزريقات وپانسمان           حجم فایل 76 KB
   دانلود : فرم تأييد محل وبازديد دفتر کارتغذيه ورژيم درمانی           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم تأييد محل وبازديد دفتر کارگفتاردرمانی           حجم فایل 73 KB
   دانلود : فرم تأييد محل وبازديددفترکاردرمانی           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرم تأييد محل وبازديد موسسه ارتوپدی فني           حجم فایل 76 KB
   دانلود : تأييد محل وبازديد دفتر کاربينايی سنجی           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرم تأييد محل وبازديد دفتر کارارزيابی شنوايی           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم بازديد از مراکز جراحی محدود وسرپايی           حجم فایل 67 KB
   دانلود : فرم تأييد محل دفاتر كار مامائي           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم بازديد مطب مامايي           حجم فایل 90 KB